ส.นักข่าวฯ;จดหมายตอบหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

เรื่อง      ชี้แจงข้อเท็จจริง

เรียน     หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

อ้างถึง   หนังสือ ที่ กห ๐๔๐๗.๒๔ / ๔๑ ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๖

 

ตามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกได้มีหนังสือ ที่ กห ๐๔๐๗.๒๔ / ๔๑ ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๖ ถึงนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง  ต่อกรณีแถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังพลของกองทัพบกรวมตัวไปแสดงความรู้สึกที่หน้าสำนักงานสื่อในเครือผู้จัดการ เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระสาระสำคัญตามที่ทราบแล้วนั้น