การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๓

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๓

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๕๓ สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๓ โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

doc ดาวน์โหลด เอกสารขอทุนการศึกษา

{xtypo_rounded2}ประเภทที่ ๑ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง{/xtypo_rounded2}

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้นเป็นปีที่สอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติ


(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงิน ค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา นักข่าวของสมาคมฯได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(๔) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับปริญญาตรี

(๕) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๑.๒ สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ


(๑) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน


(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๓) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๔) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน (ต่อ)


(๕) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(๖) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

๑.๔ กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๖ คนประกอบด้วย ๑. นายก สมาคม ๒. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ ๓. เลขาธิการ สมาคม ๔. เหรัญญิก สมาคม ๕. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคม ๖. นายทะเบียน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่อง แต่ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาให้กับสมาคมฯ ทุกภาคการศึกษา

๑.๖ จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้นั้น ได้แบ่งตามระดับชั้นของการศึกษา ดังนี้

ลำดับ ระดับชั้นการศึกษา จำนวนเงินต่อทุน
มัธยมศึกษาตอนต้น ๕,๐๐๐ บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗,๐๐๐ บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๘,๐๐๐ บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ๑๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี-วิทยาลัย ๑๓,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๓,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๑๓,๐๐๐ บาท
ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัย ๒๐,๐๐๐ บาท

 

หมายเหตุ กรณีที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

{xtypo_rounded2}ประเภทที่ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๓{/xtypo_rounded2}

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒.๒ คุณสมบัติ


(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น

(๔) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

๒.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน


(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๓

(๒) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๔) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๕) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๖) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

{xtypo_rounded2}๓. กำหนดวันรับสมัคร{/xtypo_rounded2}


สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

{xtypo_rounded2}๔. ประกาศผลการพิจารณา{/xtypo_rounded2}

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓

ประกาศผลการพิจารณา วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓

พิธีมอบทุน วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓

 

ดาวโหลดเอกสารแบบ word