๔ มีนาคม ๒๕๕๖-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ที่ สขนท. นว.๑๒๓/๑๓/๒๕๕๖

๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๕  และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักข่าวผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์)

เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ          ๑. เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถ

ขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุม

ถนนราชสีมา

๒.  สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๓.  สำหรับสมาชิกที่มาร่วมงานจะได้รับแจกผ้าขนหนูที่ระลึกของสมาคมฯ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


เวลา ๙.๐๐  น. ทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต
พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ

พิจารณารับรอง งบดุลประจำปี ๒๕๕๕
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคม และที่ปรึกษากฎหมาย
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
การเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคม
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดงาน

 

รายชื่อสมาชิกใหม่ ต้องมาแสดงตัวต่อที่ประชุมวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

จำนวน ประเภทสมาชิก หน่วยงาน/สังกัด หน้านาม ชื่อ-นามสกุล  (สมัครใหม่ ปี 2556) ตำแหน่งงาน
1 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส น้ำผึ้ง  กอระพันธ์ ผู้สื่อข่าวบันเทิง
2 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส สุธิมา  ประดับหิน ผู้สื่อข่าว ท่องเที่ยว-อาหาร
3 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส รสพร  จิรประณีต ผู้สื่อข่าว ท่องเที่ยว-อาหาร
4 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส ธนิดา  สนธิพิจตร มอนิเตอร์ ออนไลน์
5 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส. นุสรา  อินทร์น้อย ผู้สื่อข่าว
6 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส. สวิชญา  ชมพูพัชร ผู้สื่ข่าวโต๊ะสตรี
7 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส ฆฎนาวดี  เมนะคงคา หน.โต๊ะมอนิเตอร์ข่าว ออนไลน์
8 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส วารี  น้อยใหญ่ ช่างภาพ
9 สามัญ ASTVผู้จัดการ นาย วชิร  สายจำปา ช่างภาพ กอง บก.รายวัน
10 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส กรวรรณ  สุขจันทร์ ผู้สื่อข่าวประจำธนาคารแห่งประเทศไทย
11 สามัญ ASTVผู้จัดการ นาย วิเชียร  เส็นหละ ผู้สื่อข่าว  อาชญกรรม
12 สามัญ ASTVผู้จัดการ นส อรชุมา  กอบเกื้อกูล ผู้สื่อข่าว สกู๊ปพิเศษ
13 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นาย นเรศ  เหล่าพรรราย ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ การเงินการฯ
14 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นส อรวรรณ  หอยจันนทร์ บก. ข่าวธุรกิจ
15 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นส วิภาพร  จิตสมบูรณ์ หัวหน้าข่าว เศรษฐกิจ
16 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นส ชาลินี  กุลแพทย์ หัวหน้าข่าว การเงิน
17 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นส สิรินาฎ  ศิริสุนทร นักข่าว สิ่งแวดล้อม
18 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นส ดาริน  โชสูงเนิน ผู้สื่อข่าว
19 สามัญ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นาย สุทธิรักษ์  อุฒมนตรี บก. ข่าวทั่วไป
20 สามัญ นสพ.คมชัดลึก นาย อาคม  ไชยศร ผู้สื่อข่าว ความมั่นคง
21 สามัญ นสพ.คมชัดลึก นส ชุลีพร  แฟ้มคลองขอม ผู้สื่อข่าว
22 สามัญ นสพ.เดลินิวส์ นาย สุชาติ  กุลบุษราคัม ผู้สื่อข่าว
23 สามัญ นสพ.เดลินิวส์ นาย ศาสนะ  ศิริลาภ ผู้สื่อข่าว-อาชญากรรม
24 สามัญ นสพ.เดลินิวส์ นาย ประพงษ์  แหลมแจง ผู้สื่อข่าว-อาชญากรรม
25 สามัญ นสพ.เดลินิวส์ นาย ปรัชวิน  บุญชุบ ผู้สื่อข่าว-อาชญากรรม
26 สามัญ นสพ.เดลินิวส์ นส อรณิชา  สุรัชนิติกิจ ผู้สื่อข่าว
27 สามัญ นสพ.เดอะเนชั่น นส บุษราคัม  ศิลปลาวัลย์ ผู้สื่อข่าวสายการเมือง
28 สามัญ นสพ.เดอะเนชั่น นส มยุรีย์  สุขยิ่งเจริญวงศ์ ผู้สื่อข่าวสายการเมือง
29 สามัญ นสพ.ไทยรัฐ นส วิชุดา  อ่อนศิลา พิสูจน์อักษร
30 สามัญ นสพ.ไทยรัฐ นส ตติกานต์  เดชชพงศ นักข่ายสายต่างประเทศ
31 สามัญ นสพ.ไทยรัฐ นส สุนันทา  ผกาหลง ผู้สื่อข่าว
32 สามัญ นสพ.ไทยรัฐ นส บังอร  ธงทอง ผู้สื่อข่าว
33 สามัญ นสพ.แนวหน้า นาย ประเสริฐ  คำพลงาม หัวหน้าข่าวหน้า 1
34 สามัญ นสพ.บางกอกโพสต์ นส สิรินยา  วัฒนสุขชัย Feature Writer  (นักเขียนสารคดี)
35 สามัญ นสพ.บ้านเมือง นส เสาวพร  ชื่นประภานุสรณ์ บก.การศึกษา-เยาวชน
36 สามัญ นสพ.โพสต์ทูเดย์ นาย ชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม ผช. บก. ข่าวการเมือง
37 สามัญ นสพ.โพสต์ทูเดย์ นาย ธนวัฒน์  เพ็ชรล่อเหลียน ผู้สื่อข่าว
38 สามัญ นสพ.มติชน นาย สมสกุล  ไซรลบ ผู้สื่อข่าวโต๊ะในประเทศ
39 สามัญ นสพ.โลกวันนี้ นาง โนรี  กลิ่นดอกแก้ว พิสูจน์อักษร
40 สามัญ นสพ.โลกวันนี้ นส ธันยมัย  มูลเทพ ผู้สื่อข่าว
41 สามัญ นสพ.โลกวันนี้ นส ลัดดา  จตุรทรัพย์ หน.ข่าวบันเทิง
42 สามัญ นสพ.โลกวันนี้ นส ภัททิญา  แย้มเผื่อน ผู้สื่อข่าวบันเทิง
43 สามัญ นสพ.โลกวันนี้ นาย อำพล  อยู่ถนอม ช่างภาพประจำ กอง บก.
44 สามัญ นสพ.สยามรัฐ นส สุพรรณี  ทำจะดี ผู้สื่อข่าว
45 สามัญ นสพ.สยามรัฐ นส มณีรัตน์  ศิริปัญจนะ ผู้สื่อข่าว สายการศึกษา
46 สามัญ นสพ.สยามรัฐ นาย ณัฐพล  ศรีภิรมย์ ผู้สื่อข่าว เศรษฐกิจ  อาวุโส
47 สามัญ นสพ.สยามรัฐ นส วารินทร์  พรหมคุณ ผู้สื่อข่าว
48 วิสามัญ ASTVผู้จัดการ นส ประกายดาว  ตลุ่มพุก มอนิเตอร์ ออนไลน์
49 วิสามัญ ASTVผู้จัดการ นส นันทนีย์  นราภินนท์ มอนิเตอร์ ออนไลน์
50 วิสามัญ ASTVผู้จัดการ นส ภคมน  โสภณดำรงกิจ ฝ่ายข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
51 วิสามัญ ASTVผู้จัดการ นส สุภิญญา  นาคมงคล ผู้สื่อข่าว
52 วิสามัญ ASTVผู้จัดการ นาย วีรชัย เต็มดวง ผู้สื่อข่าวออนไลน์
53 วิสามัญ ASTVผู้จัดการ นาย ชนะ  ผาสุกสกุล บก. ข่าว SMS
54 วิสามัญ นสพ.คมชัดลึก นาย ธนกฤต  แก้วโกริยะ ผลิตรายการข่าว
55 วิสามัญ นสพ.คมชัดลึก นาย สาธิต  จันทร์ทนต์ ผู้สื่อข่าว  บรรณาธิการข่าว
56 วิสามัญ นสพ.ไทยโพสต์ นาย สุวัฒน์  ปัญจวงศ์ ผู้สื่อข่าว
57 วิสามัญ นิตยสาร สารคดี นาย ฐิติพันธ์  พัฒนมงคล นักเขียนประจำกอง บก.
58 วิสามัญ นิตยสาร สารคดี นาย สุเจน  กรรพฤทธิ์ กองบรรณาธิการ
59 วิสามัญ เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป นาย คณาธิศ  ศรีหิรัญเดช ผู้สื่อข่าว -อาชญากรรม
60 วิสามัญ สำนักข่าวเนชั่น นส พิมพ์นารา  ประดับวิทย์ ผู้สื่อข่าว
61 วิสามัญ สำนักข่าวเนชั่น นส วราภรณ์  กันยาเฮง ผู้สื่อข่าว สายอาชญากรรม