ข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมฑ์แห่งประเทศไทย

ข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมฑ์แห่งประเทศไทย

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กล่าวต่อสมาชิกฯหลังได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯว่า การดำเนินงานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯปีนี้ จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนักข่าว  เพราะนักข่าวคือศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับทิศทางในการทำงาน โดยเฉพาะนักข่าวต้องมีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

“เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการของนักข่าวที่ต้องทำงานหนักในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว นักข่าวจะต้องตระหนักรู้ถึงสิทธิของตัวเอง  เราจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนข่าวในทุกๆด้าน และจะส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกภาพของนักข่าว” นายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่จากบางกอกโพสต์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายภาระกิจคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

นายวันชัย  วงศ์มีชัย  (แนวหน้า)                           อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  (เดลินิวส์)                อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)                          เลขาธิการ สมาคมฯ

นายเชษฐ์ สุขสมเกษม (ไทยรัฐ)                             รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี  (กรุงเทพธุรกิจ)               รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ (บ้านเมือง)                     เหรัญญิก สมาคมฯ

นายไพรัช  มิ่งขวัญ (แนวหน้า)                              นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคมฯ

นางสาวบุษดี พนมภู  (บ้านเมือง)                          กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายสนธยา  พิกุลทอง (สยามรัฐ)                          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายยุทธนา  นวลจรัส  (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายคมสัน  นันทจักร (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)    กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการจริยธรรรม

๑. นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์  (เอเอสทีวีผู้จัดการ)

๒. นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  (เดอะเนชั่น)

๓. นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  (เดลินิวส์)

๔. นายสวิช  บำรุงสุข  (สยามรัฐ)

๕. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)

 

/////////////////////////////////////////////////