การบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง เขาพระวิหาร การตีความใหม่ และชะตากรรมของสองชาติ

 

การบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง

เขาพระวิหาร การตีความใหม่ และชะตากรรมของสองชาติ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.         นางสาวปิยะภรณ์ วงศ์เรือง ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร

๑๐.๑๐ น.         การบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเรื่องเขาพระวิหาร การตีความใหม่ และชะตากรรมของสองชาติ

โดย

นายณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น

รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการ    ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้ประกาศข่าว กรุงเทพธุรกิจทีวี

๑๒.๐๐ น.         ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน กล่าวขอบคุณผู้บรรยาย และมอบของที่ระลึก และแนะนำ

การสมัครสมาชิกชมรมนักข่าวอาเซียน

๑๒.๑๐ น.         ผู้บรรยายและสมาชิกชมรมนักข่าวอาเซียน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน