ทุนต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีปัจจุบัน – 2551

ทุนต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีปัจจุบัน - 2551

สนับสนุนโดย มูลนิธิเอสซีจี

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน (สมาชิก) สังกัด
1 ปี 2565 มัธยมปีที่1 ด.ช. ณัฎฐนนท์  นกนาค นาย วิษณุ  นกนาค ไทยรัฐ
2 ปี 2565 มัธยมปีที่2 ด.ญ. สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์ นางสาว จันทิมา  ตันตราภรณ์ ผู้จัดการ 360 
3 ปี 2565 มัธยมปีที่2 นาย ชรินพัชร  ทับบุรี นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี มติชน
4 ปี 2565 มัธยมปีที่2 ด.ญ. ปาลิดา  วงศ์วานิช นาง วรรณศิริ  วงศ์วานิช มติชน
5 ปี 2565 มัธยมปีที่2 ด.ช. ฉันทัช อัศวชนานนท์ นาย วิบูลย์ อัศวชนานนท์ มติชน
6 ปี 2565 มัธยมปีที่5 นาย เอราวัณ  ศรีทวีกาศ นาย นพดล  ศรีทวีกาศ smm plus
7 ปี 2565 ปวช.ปี1 นาย พัศวุฒิ  พงษ์พานิช นาย เสริมศิลป์  พงษ์พานิช news 1
8 ปี 2565 ปริญญาตรีปี1 นางสาว วราลี  จันทรสีมา นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา มติชน
9 ปี 2565 ปริญญาตรีปี1 นาย พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ มติชน
10 ปี 2565 ปริญญาตรีปี1 นาย ชลเทพ  โมราวรรณ นาย นิติ  โมราวรรณ แนวหน้า
11 ปี 2564 มัธยมปีที่2   ภูวิช แสงศัพท์   เดชาธร แสงศัพท์ เดลินิวส์
12 ปี 2564 มัธยมปีที่1   ณัฏฐกัลย์ ไวทยานนท์   เธียรทรรศน์ ไวทยานนท์ ไทยรัฐ
13 ปี 2564 มัธยมปีที่2   พิมลรัตน์ ถนอมวงศ์   พิพัฒน์ ถนอมวงศ์ แนวหน้า
14 ปี 2564 ปริญญาตรีปี1   จารุภา วีระรัตน์   ภักดี วีระรัตน์ สยามรัฐ
15 ปี 2564 มัธยมปีที่2   มนัสปนันท์ โสตถิชัยอาภรณ์   มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า
16 ปี 2564 มัธยมปีที่6   จิดาภา พนมศักดิ์   มานพ ชูแสง ผู้จัดการ
17 ปี 2564 มัธยมปีที่3   ศศิวิมล เมฆชัยภักดี   สลักจิตร ผิวพรรณ์ บ้านเมือง
18 ปี 2564 มัธยมปีที่2   ชยานันต์ พงษ์พาณิชย์   สุทธิพงษ์ พงษ์พานิช News1
19 ปี 2564 มัธยมปีที่1   กฤษธเนศ ศิลปงาม   สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ
20 ปี 2564 มัธยมปีที่4   กิจณกพล แก้วมรกต   สุรกิจ แก้วมรกต ไทยรัฐ
21 ปี 2563 ปี1-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย ภูมิ ชวาลวิทย นาย กมล ชวาลวิทย์ ไทยพับลิกา
22 ปี 2563 ม.1-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช. ฐพัชร สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ
23 ปี 2563 ม.3-โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ด.ช. ธนกร ธนฉันท์ นางสาว ณัฏฐณิชา ธนฉันท์ สยามรัฐ
24 ปี 2563 ม.1-โรงเรียนหอวัง ด.ช. สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์ นาย ธวัชชัย ปุณณะรัตน์ แนวหน้า
25 ปี 2563 ม.2-โรงเรียนวัดราชบพิตร ด.ช. อาภัสสร  เพิ่มสิทธิ์ นาย นริทผธิ์ เพิ่มสิทธิ์ เดลินิวส์
26 ปี 2563 ม.4-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ด.ช. เอกยุทธ ปริปุนะ นาย สมจิตร ปริปุนะ news 1
27 ปี 2563 ม.5-โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นาย พลกฤต  เรืองเดช นางสาว ปุณญาดา มะจิ๊ ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา
28 ปี 2563 ปี1-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาว ปัญญาดา บุตรโต นาย ยุทธนา บุตรโต ไทยรัฐทีวี
29 ปี 2563 ม.1- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ด.ญ. ปราณปรียา ห่อวโนทยาน นาง วรรณี ห่อวโนทยาน ไทยรัฐ
30 ปี 2563 ม.1-โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด.ญ. ชาลิสา เต๊ะเปีย นาย สันติ เต๊ะเปีย ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา
31 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๑ ดช ปัณณทัต  เสนสอน นาย กัมพล  เสนสอน(ศิวกร) ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา
32 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๑ ดญ ฉัตรชนก  นโรปการณ์ นาย กิตติพงศ์  นโรปการณ์ ไทยรัฐ
33 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๔ นาย ภูริณัฐ  สระแก้ว นาย ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ
34 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๒ ดช ชวัลวิทย์ ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
35 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๔ นส พรปลายฟ้า  กมล นาย ธนจักร  กมล ไอพีเอ็มทีวี
36 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๖ นส นันทัชพร ปรี่กลาง นาย ประเสริฐ ปรี่กลาง บ้านเมืองออนไลน์
37 ปี 2562 ปวช.ปี๑ นาย พลธิษณ์  โรหิตาจล นาย ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล เดลินิวส์
38 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๑ ดญ ปร์วีร์  ทับดวง นาย วิชาตรี ทับดวง ไทยรัฐ
39 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๑ ดช สุทธิทัต สานสุวรรณ นาย สุจิต เมืองสุข มติชน
40 ปี 2562 มัธยมศึกษาปีที่๒ ดญ กอดี สุวรรณฤทธิ์ นาง อุษา มีชารี เดลินิวส์
41 ปี 2561 ปวช. ๒ นาย พลพร  แพรงาม นาย พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ
42 ปี 2561 มัธยมศีกษาปีที่ ๑ ดญ กริยากร  เรืองเกษม นาย จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทยรายวัน
43 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดญ ผกาวรรณ  ผลแก้ว นาย ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว โพสต์ทูเดย์
44 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดญ อภิชญา  วีนิล นาย กรวัฒน์  วีนิล ไทยรัฐ
45 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ ดี  พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน
46 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ นาย เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ
47 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ภูมิ  ฉู้วงศ์ นาย ภูพาน  ภูมิพงศ์  ฉู้วงศ์ เดลินิวส์
48 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช ภูมิรพี  คชินทร นาง นาตยา  คชินทร เดลินิวส์
49 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช พบธรรม  ดีประเสริฐ นาย พีรยุ  ดีประเสริฐ ผู้จัดการ 360
50 ปี 2561 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดญ ปัญจมา  บุญมาก นาย ประดับสุข  บุญมาก โพสต์ทูเดย์
51 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ นันทนัท  กิตติทวีสิน นาย เสกสรค์  กิตติทวี่สิน มติชน
52 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ภูพิรัฐ  เพิ่มลาภ นส สุภางค์  ศิริเดช ผู้จัดการรายวัน 360
53 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ณภัทร  ละออ นาย สัจภูมิ  ละออ ไทยรัฐ
54 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1 นส ณัฐนันท์  ชัมพาลี นส เบญจวรรณ  รัตนวิจิตร โพสต์ทูเดย์
55 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ ศรุตา  นาคหล่อ นาย สมชาติ  นาคหล่อ ผู้จัดการรายวัน 360
56 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ชัญทัต  งามสมวงษ์ นาง วรรณภา  งามสมวงษ์ เดลินิวส์
57 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ภาสวิชย์  วรจินดา นาง ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์
58 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์ นาง ยุวนันท์  สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์
59 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ธีธัช  สัจจะภูริภูมิ นาย ณรงค์  สัจจะภูริภูมิ เดลินิวส์
60 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ พิชชานันท์  ลี้สุขสม นาย พิบูลย์  ลี้สุขสม ไทยทีวีสีช่อง 3
61 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย ปพนวิชญ์  แจ่มเกาะ นาย สมปอง  แจ่มเกาะ ประชาชาติธุรกิจ
62 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส สิตางศุ์  แผนสท้าน นาง กอบแก้ว  แผนสท้าน คมชัดลึก
63 ปี 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส สุญาณี  สุนทรชัย นาย สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์
64 ปี 2560 อุดมศึกษาปีที่ 1 นส พรพนารัตน์  ส้มฉุน นาย ไชยรัตน์  ส้มฉุน ไทยรัฐ
65 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ นาย กฤดา  พันธ์สุ สยามรัฐ
66 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ชนาสิน  สาระศาลิน นาย มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ
67 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสรีย์ นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง
68 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ธีระกฤต  พรหมชัย นาย โยธิน  พรหมชัย เดลินิวส์
69 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ นส. ศะศิมา  ใจชุ่ม เดลินิวส์
70 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์ นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน
71 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ อิงรัก  อุตตมางคพงศ์ นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า
72 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นส นันทชา  แซ่เตียว นส. เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ
73 ปี 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. กีรติกา  ยงยุทธ นาง มะลิวัณย์  ยงยุทธ คมชัดลึก
74 ปี 2559 ปวส. 1 นส อรพินทร์  อิ่มอารมย์ นาง วัชรินทร์  อิ่มอารมย์ มติชน
75 ปี 2558 มัธยมศีกษาปีที่1 ดญ สุวิมล  อัตตะ นาย สุรัตน์  อัตตะ คมชัดลึก
76 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ เปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ นาง กรชนก  เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ
77 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ศุภฤกษ์  อุเทศ นาง ศุภรดา  ญาณพระรักษา มติชน
78 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ชวาลินี  แก้วคงคา นาง ชาลินี  แก้วคงคา มติชน
79 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ธนวรรณ  พิมาลัย นาย สุทธา  พิมาลัย ไทยรัฐ
80 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่3 นส อนันตญา  ชินวงศ์ นาย อาทิตย์  ชินวงศ์ บ้านเมือง
81 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่4 ดช ธนาธิป  นิภากรพันธ์ นาง วาสนา  นิภากรพันธ์ แนวหน้า
82 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที่5 นาย กาญจน์ภพ  เรืองศิริ นาย ชิษณุชา  เรืองศิริ ฐานเศรษฐกิจ
83 ปี 2558 มัธยมศึกษาปีที6 นส จิตนภา  ศรีกนก นาย เลอสรรค์  ศรีกนก มติชน
84 ปี 2558 อุดมศึกษาฯ ปี1 นาย ชยุตม์  พินิจพงศ์ นาง นุสรา  พินิจพงศ์ ASTVผู้จัดกา
85 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ เกสรา  นำธรรมวงศ์ นาง สารภี  นำธรรมวงศ์ ประชาชาติธุรกิจ
86 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ณัฐชยา  หลำสำเริง นาย ชาญชัย  หลำสำเริง ไทยรัฐ
87 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ต่อสกุล  มณีรัตน์ นาย สาโรจน์  มณีรัตน์ ประชาชาติธุรกิจ
88 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช นันทเสฎ์  ศรีรัตนวงศ์ นาย พิชัย  ศรีรัตนวงศ์ ไทยรัฐ
89 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ภัทร์ดนัย  ผ่องใส นส จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ ASTVผู้จัดการ
90 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ กนกนันท์  ศิลานนท์ นาย สุรเชษฐ  ศิลานนท์ พิมพ์ไทย
91 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ชญานิน  ทองกรณ์ นาย ชัชพัชร  ทองกรณ์ บ้านเมือง
92 ปี 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส วริษา  เสนาะจิตต์ นส วัลลภา  เสนาะจิตต์ ASTVผู้จัดการ
93 ปี 2557 อุดมศึกษา ปี 1 นส ฉัตรชนก  ทองศรีสุข นาย เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข เดลินิวส์
94 ปี 2557 อุดมศึกษา ปี 1 นส เมญาณี  สันธากร นาย ธีรยุตร์  สันธากร เดลินิวส์
95 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. ภัทรียา บำรุงวงษ์ นาย สมบัติ  บำรุงวงษ์ สยามรัฐ
96 ปี 2556 ส ปวช. 1 นาย ธนพนธ์  สถิตในดวงใจ นาย สอนของพ่อ  สถิตในดวงใจ ASTVผู้จัดการ
97 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีทึ่2 ดช. ศุภณัฐ  นาคเสวี นาย จักรฤทธิ์  นาคเสวี แนวหน้า
98 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส ชวัลรัตน์  บูรณะกิจ นาง สุดใจ  บูรณะกิจ เดลินิวส์
99 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. ระพีพงศ์  กลิ่นหอม นาย จีระ  กลิ่นหอม แนวหน้า
100 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส วิสาขา  มีปรีดี นส เชาวลี  ชุมขำ เดลินิวส์
101 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช คามนันท์  ชวนะธิต นส ฤดี  พิริยะพงษ์พันธ์ ASTVผู้จัดการ
102 ปี 2556 ปริญญาตรี ปี 1 น.ส. จันทนี  ไซรลบ นาย สมสกุล  ไซรลบ มติชน
103 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช วีรภัทร  ค้ำชู นาย วัฒนา  ค้ำชู คมชัดลึก
104 ปี 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ธิดารัตน์  เทพนอก นาย สุวรรณรักษ์  สุขมะ ประชาชาติธุรกิจ
105 ปี 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ ภูมิไผท  สุภาคง นาย ศุภพจน์  สุภาคง แนวหน้า
106 ปี 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ น้ำฟ้า  คชพันธุ์ นาย สุนนต์  คชพันธุ์ แนวหน้า
107 ปี 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ ศศธร  ขำอรุณ นาย จเร  ขำอรุณ แนวหน้า
108 ปี 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ช. อิสรา  สุขเกษม น.ส. อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร โลกวันนี้
109 ปี 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. ชนิสรา  เมฆวัฒนา น.ส. จินดา เมฆวัฒนาเลิศ เส้นทางเศรษฐกิจ
110 ปี 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 5 น.ส. ณัฐวีรกานต์  เหล่าวงษ์โคตร นาง ทองนากศิริวิ  เหล่าวงษ์โคตร มติชน
111 ปี 2555 ปวช. 3 นาย ณพดล รัตนโชคไชย น.ส. ทิพวิมล  จันทาทับ แนวหน้า
112 ปี 2555 ป.ตรี ปี 1 ม.เกษตรฯ นาย ณัฐ พงษ์ สีเน นาย สมควร สีเน ไทยรัฐ
113 ปี 2555 ป.ตรี ปี 1 ม.อุบลฯ นาย พฤกษ์  สุขทะใจ นาย ประพันธ์  สุขทะใจ ASTVผู้จัดการ
114 ปี 2555 ป.ตรีปี2 มรภ.เจ้าพระยา นาย โส ภณัฐ วัณโณ นาย ศุภกิจ  วัณโณ ไทยรัฐ
115 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ปารมี ขันธ์แก้ว นาย รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว ประชาชาติธุรกิจ
116 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ปานมาศ ชะนะภัย นส. สิตานัน เตียงเกตุ สยามรัฐ
117 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ อารยา ประทุมธารารัตน์ นาย คทา ประทุมธารารัตน์ ASTVผู้จัดการ
118 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ นภัส บัวศรี นาย เกรียงไกร บัวศรี เดลินิวส์
119 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ กมลพร สุขสมพืช นาง จันทิมา สุขสมพืช แนวหน้า
120 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ณัฐชนน สุทาวัน นาง มนสิการ รามจันทร์ พิมพ์ไทย
121 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย นรุตม์ แสงทวีป นาย วิชัย แสงทวีป นิตยสารตำรวจ
122 ปี 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส. ปารียา ชื่นทรวง นาง ปรียา ชื่นทรวง แนวหน้า
123 ปี 2554 ปวช. ปี 1 นส. ชิดชนก รัตนา นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า
124 ปี 2554 ปวส. ปี 1 นาย สรวิศ หลิมไทยงาม นาย พนอ หลิมไทยงาม บ้านเมือง
125 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ ชัญญา ภู่กิ่ง นาง อภิญญา ภู่กิ่ง มติชน
126 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส. ภัทราภรณ์ จินากุล นาย อภิชาต จินากุล บางกอกโพสต์
127 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ. ฐิติรัตน์ นาเจริญ นาย สุรชัย นาเจริญ เดลินิวส์
128 ปี 2553 ปวช. 2 นาย ธนพล ยอดมั่น นาย ประสิทธิ์ ยอดมั่น แนวหน้า
129 ปี 2553 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 2 น.ส. วนัสนนท์ สอาดถิ่น นาย วรานนท์ สอาดถิ่น โลกวันนี้รายวัน
130 ปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์ปี1 น.ส. นริศา ผาวันดี นาง อรสา ผาวันดี แนวหน้า
131 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. นิรมล พันธ์ภูมิ นาย สุพจน์ พันธ์ภูมิ พิมพ์ไทยรายวัน
132 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ. เด็กหญิงอภิรยา การะเกษ นาง ฐิรนันท์ การะเกษ มติชนสุดสัปดาห์
133 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 2 น.ส. นางสาวตรีรัตน์ ยิ้มละมัย นาย วิสูตร ยิ้มละมัย บางกอกทูเดย์
134 ปี 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ. เด็กหญิงณัชชา มารอด นาง สิรีรัศมิ์ กลัดสำเนียง ข่าวหุ้น
135 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่3 ดช. ศุภภัฎ วิศาลพัฒนสิน นาง ศุภลักษณ์ สุวัณณารุน เนชั่นทีวี
136 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ณัฎธนาวดี อมาตยกุล นาง วาสนา พันธ์ครู มติชน
137 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่3 ดช. นิธิโชติ นิลวัลย์ นาย สหทัศน์ นิลวัลย์ มติชน
138 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ชนิสรา ปิตะกนกพันธ์ นาย สมนึก ปิตะกนกพันธ์ ASTVผู้จัดการ
139 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่3 ดช. วีรภัทร นิ่มอนงค์ นาย สมศักดิ์ นิ่มอนงค์ มติชน
140 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ. ณัฐทิญา เขียวอ่อน นาง เนตรชนก เขียวอ่อน โลกวันนี้
141 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่4 นส กิติยา ไกรฤกษ์ นาย กิตติ ไกรฤกษ์ มติชน
142 ปี 2552 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. กมลวรรณ งามสมวงษ์ นาง วรรณภา งามสมวงษ์ เดลินิวส์
143 ปี 2552 ปวช.2 นส มณีรัตน์ อิ่มอารมย์ นาง วัชรินทร์ อิ่มอารมย์ มติชน
144 ปี 2552 ปริญญาตรี ปี 1 นส. ชนกณัฐ เปรมสุขสวัสดิ์ นาย สมกฤช เปรมสุขสวัสดิ์ ทีวีสีช่อง3
145 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช. วงศกร เหรียญทอง นาย ฉลวย เหรียญทอง ประชาชาติธุรกิจ
146 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ. สุธิดา ปิตานุวัฒน์ นาย วิชชุพงษ์ ปิตานุวัฒน์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
147 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ. พัณณิตา เหลืองทองกุล นาย ธีระพงษ์ เหลืองทองกุล เดลินิวส์
148 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ช. อลิศ วารีรำพึงเพลิน นาง สิริรัตน์ วารีรำพึงเพลิน โลกวันนี้
149 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส. ดวงรัตน์ ร่มรุกข์ นาย มนตรี ร่มรุกข์ ไทยรัฐ
150 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 5 น.ส. ภัทรารัตน์ ส้มฉุน นาย ไชยรัตน์ ส้มฉุน ไทยรัฐ
151 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 5 น.ส. ณัฐธิดา จอมบุญ นาย สัจจา จอมบุญ ผู้จัดการรายวัน
152 ปี 2551 ปวส. 1 นาย จักรพันธ์ แจ่มจันทร์ นาง นภาพร แจ่มจันทร์ แนวหน้า
153 ปี 2551 ปวส. 1 นาย จิรพัชญ์ ศริลักษณ์ นาย สุประวัติ ศริลักษณ์ ชีวิตต้องสู้
154 ปี 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 6 น.ส. วิสสุตา จำรัสบุญสม นาง อนงค์ จำรัสบุญสม มติชน