รายชื่อผู้ได้รับทุนพร้อมกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖-วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑.๓๐ น.                   ลงทะเบียน และรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น.                   ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๖ (ณ ห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ ชั้น ๑)

๑๓.๐๐ น.                   กล่าวเปิดโดย นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๓.๐๕ น.                   ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

๑๓.๑๐ น.                   พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

๑๓.๒๐ น.                   พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖

หมายเหตุ * กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากวันดังกล่าว ที่จอดรถ จำกัด

* หากไม่มารับทุนในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่านจะมารับได้อีกครั้งตั้งแต่วัน

อังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

////////////////////////////////////////////////////////////

แบบฟอร์มผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ต้องกรอกประจำปี 2556

แบบเอกสาร doc /    แบบเอกสาร pdf

////////////////////////////////////////////////////////////

 

ลำดับ

ทุนต่อเนื่องปี 56

ศึกษาต่อระดับ ชั้น

หน้านาม

ชื่อผู้รับทุน

หน้านาม

ชื่อผู้ขอทุน

สังกัด

1

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ. ภัทรียา  บำรุงวงษ์ นาย

สมบัติ  บำรุงวงษ์

สยามรัฐ

2

ทุนต่อเนื่องปี 56

ส ปวช. 1

นาย

ธนพนธ์  สถิตในดวงใจ

นาย

สอนของพ่อ  สถิตในดวงใจ

เอเอสทีวีผู้จัดการ

3

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีทึ่2

ดช.

ศุภณัฐ  นาคเสวี

นาย

จักรฤทธิ์  นาคเสวี

แนวหน้า

4

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

ชวัลรัตน์  บูรณะกิจ

นาง

สุดใจ  บูรณะกิจ

เดลินิวส์

5

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช.

ระพีพงศ์  กลิ่นหอม

นาย

จีระ  กลิ่นหอม

แนวหน้า

6

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นส

วิสาขา  มีปรีดี

นส

เชาวลี  ชุมขำ

เดลินิวส์

7

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

คามนันท์  ชวนะธิต

นส

ฤดี  พิริยะพงษ์พันธ์

เอเอสทีวีผู้จัดการ

8

ทุนต่อเนื่องปี 56

ปริญญาตรี ปี 1

น.ส.

จันทนี  ไซรลบ

นาย

สมสกุล  ไซรลบ

มติชน

9

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

วีรภัทร  ค้ำชู

นาย

วัฒนา  ค้ำชู

คมชัดลึก

10

ทุนต่อเนื่องปี 56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดญ

ธิดารัตน์  เทพนอก

นาย

สุวรรณรักษ์  สุขมะ

ประชาชาติธุรกิจ

 

ลำดับ

ทุนส่งเสริมปี56

ศึกษาต่อระดับ ชั้น

หน้านาม

ชื่อผู้รับทุน

หน้านาม

ชื่อผู้ขอทุน

สังกัด

1

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล

ดช

ศุภวิชญ์  เดชแพง

นาย

อุทัย  เดชแพง

แนวหน้า

2

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 1

ดญ

พิชญาดา  วงษ์ฟัก

นาย

พิชญะ  วงษ์ฟัก

ไทยรัฐ

3

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 1

ดช

ฉันทัช  อัศวชนานนท์

นาย

วิบูลย์  อัศวชนานนท์

มติชน

4

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ดช.

กฤษธเนศ  ศิลปงาม

นาย

สุพจน์  ศิลปงาม

ไทยรัฐ

5

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ดญ

จันทรัสม์  มีนา

นส.

มณีรัตน์  มีนา

โทรทัศน์ IBTV

6

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ดญ

สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์

นาย

ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์

แนวหน้า

7

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ดญ

สุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์

นส.

จันทิมา  ตันตราภรณ์

เอเอสทีวีผู้จัดการ

8

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ด.ญ.

ศตพร  อยู่ถนอม

นาย

อำพล  อยู่ถนอม

โลกวันนี้

9

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ดญ

ปาลิดา  วงศ์วานิช

นาง

วรรณศิริ  วงศวานิช

ประชาชาติธุรกิจ

10

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 2

ดช

ภูวิช  แสงศัพท์

นาย

เดชาธร  แสงศัพท์

เดลินิวส์

11

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 3

ดช.

ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์

นาย

จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์

ไทยรัฐ

12

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 3

ดญ

ชาลิสา  เต๊ะเปีย

นาย

สันติ  เต๊ะเปีย

เอเอสทีวีผู้จัดการ

13

ทุนส่งเสริม56

อนุบาล 3

ดช

พีรวิชย์  บัณทราภิวัฒน์

นาย

พานิช  บัณทราภิวัฒน์

เดลินิวส์

14

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

กุลนัดดา  อินทะเกตุ

นาง

มณเฑียร  อิตทะเกตุ

คมชัดลึก

15

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช.

สัจจะ  แก้วสรุวรรณ

นาง

จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

16

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช.

เตชินท์  เสนสอน

นาย

ศสิวกร  เสนสอน

เอเอสทีวีผู้จัดการ

17

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช.

ธนันชัย  นานคงแนบ

นส

ปาริชาติ  ป่าเขตต์

แนวหน้า

18

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช.

อภิวิชญ์  วาสะศิริ

นาง

ศิริพร  วาสะศิริ

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

19

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช.

ปร์วีร์  ทับดวง

นาย

วิชาตรี  ทับดวง

ไทยรัฐ

20

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช.

สาระวิน  ขุนสงคราม

นาย

ประภาส  ขุนสงคราม

ไทยรัฐ

21

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์

นาง

มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์

แนวหน้า

22

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 1

ด.ญ.

ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาด

นาง

พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด

เดลินิวส์

23

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที 2

ดช.

ธนดล  บุศยโล่

นาง

ออมรัก  บุศยโล่

ไทยรัฐ

24

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดช.

วิกร  เที่ยงตรง

นส.

รวีวรรณ  เสมอตระกูล

โลกวันนี้

25

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดช.

ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์

นาย

ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์

เดลินิวส์

26

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดช.

เอราวัณ  ศรีทวีกาศ

นาย

นพดล  ศรีทวีกาศ

คมชัดลึก

27

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดญ

ดี  พูลทรัพย์

นาง

จำรัตน์  พูลทรัพย์

มติชน

28

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดญ

กอดี  สุวรรณฤทธิ์

นาง

อุษา  มีชารี

เดลินิวส์

29

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดญ

ชลธิชา  วงศ์จินดา

นาย

ศึกษา  วงศ์จินดา

ช่อง5ข่าวเที่ยง

30

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดช.

กันต์พัฒน์  เอกธนาโสภาพันธุ์

นาย

ณัฐฉัฎฐ์  เอกธนาโสภาพันธุ์

บ้านเมือง

31

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดช.

ณัฐนนท์  มะณีแสง

นาย

อาวุธ  มะณีแสง

บ้านเมือง

32

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

พิมพ์มาดา  ญาณนะพงศ์

นาง

พิมพ์สุจี  ญาณนะพงศ์

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

33

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

วฤนทร  ชมแก้ว

นาย

สุวสรรค์  ชมแก้ว

ไทยรัฐ

34

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดช.

กานต์กวิน  หยุบแก้ว

นาย

บุญมี  หยุบแก้ว

คมชัดลึก

35

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดช.

ธนกฤต  จิรอนันตกุล

นาง

ณฐา  จิรอนันตกุล

เอเอสทีวีผู้จัดการ

36

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ถลัชนันท์  ทางดี

นาย

สุธา  ทางดี

ทีวี.ทีนิวส์

37

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

นันทนัท  กิตติทวีสิน

นาง

นภาภรณ์  กิตติทวีสิน

มติชน

38

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ช.

ภัศพล  อุดมพาณิชวงศ์

นาย

เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์

สยามรัฐ

39

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที 4

ดช.

ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์

นาง

ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์

เดลินิวส์

40

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดญ

กรรณิการ์  เจริญรัมย์

นาย

เปรียง  เจริญรัมย์

เดลินิวส์

41

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช.

ภูมิรพี  คชินทร

นาง

นาตยา  คชินทร

เดลินิวส์

42

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดญ

พุทธิดา  รณยุทธเสนีย์

นาย

กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์

บ้านเมือง

43

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช.

ภูพิรัฐ  เพิ่มลาภ

นาง

สุภางค์  ศิริเดช

เอเอสทีวีผู้จัดการ

44

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช.

ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ

นาย

กฤษดา  พันธ์สุ

สยามรัฐ

45

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช

พงษ์พิชิต  ทับบุรี

นาย

พงษ์เทพ  ทับบุรี

มติชน

46

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ด.ช.

พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ

นาย

สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ

มติชน

47

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช

สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม

นาย

อดิเรก  อินต๊ะพรม

ไทยรัฐ

48

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช.

ชนาสิน  สาระศาลิน

นาย

มาโนช  สาระศาลิน

สยามรัฐ

49

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช

พชรพงศ์  น้ำจันทร์

นาย

สุบิน  น้ำจันทร์

มติชน

50

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช.

ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ

นส

ศะศิมา  ใจชุ่ม

เดลินิวส์

51

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช.

ภาสวิชญ์  วรจินดา

นาง

ดาวเรือง  วรจินดา

เดลินิวส์

52

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ธนวรรณ  พิมาลัย

นาย

สุทธา  พิมาลัย

ไทยรัฐ

53

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช.

ชลเทพ  โมราวรรณ

นาย

นิติ  โมราวรรณ

แนวหน้า

54

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ศุภัชฌา  เครือวัลย์

นาย

คมน์  เครือวัลย์

ทีวี.3

55

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ภิญชญานิจน์  ประดิษฐ์พงษ์

นส

ณิฌา  ฐิติชีวิน

เดลินิวส์

56

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล

นาย

ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล

ไทยรัฐ

57

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ชวาลินี  แก้วคงคา

นาง

ชาลินี  แก้วคงคา

มติชน

58

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์

นาย

เกริกชัย  ซุ่นพงศ์

มติชน

59

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ยลพักตร์  ขุนทอง

นาง

ณฐกร  ขุนทอง

ประชาชาติธุรกิจ

60

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

ปลื้มปิติ  วงศ์สุวรรณ

นาง

พัสสรวง  นรเทพไพศาล

ประชาชาติธุรกิจ

61

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

กิตติพศ  หมัดสะและ

นาง

นุจรีย์  หมัดสะและ

ข่าวหุ้นธุรกิจ

62

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ญาณิศา  ศิริสวัสดิ์

นาย

ศิริโรจน์  ศิริสวัสดิ์

ข่าวหุ้นธุรกิจ

63

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า

นาย

สุณัฐตนันท์  อุ่นหล้า

ไทยรัฐ

64

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง

นาย

สมจิตร  บุญแจ้ง

ไทยรัฐ

65

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช.

แทนไท  แสงเจือ

นาย

บุญนาค  แสงเจือ

โลกวันนี้

66

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช.

ภัทร์ดนัย  ผ่องใส

นส

จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ

เอเอสทีวีผู้จัดการ

67

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

เปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ

นาง

กรชนก  เจนนภาภัณฑ์กิจ

ไทยรัฐ

68

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช.

หิรัญรักษ์  สุวรรณ

นาย

เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ

แนวหน้า

69

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

อิงรัก  อุตตมางคพงศ์

นาง

อรพิน  อุตตมางคพงศ์

แนวหน้า

70

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช

ศุภฤกษ์  อุเทศ

นาง

ศุภรดา  ญาณพระรักษา

มติชน

71

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

วนวรรณ  จันทรสีมา

นาง

ศรีสุดา  จันทรสีมา

มติชน

72

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

เกสรา  นำธรรมวงศ์

นาง

สารภี  นำธรรมวงศ์

ประชาชาติธุรกิจ

73

ทุนส่งเสริม56

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช

เกลียว  ดวงโสภา

นาย

สฤษดิ์  ดวงโสภา

มติชน

74

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่  1

ดช

ชาติบดินทร์  ชวนสมบูรณ์ศิริ

นาย

ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ

บ้านเมือง

75

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช.

ชนาธิป  นิภากรพันธ์

นาง

วาสนา  นิภากรพันธ์

แนวหน้า

76

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช.

ฐาฤทธิ์  สมิตานนท์

นาย

ฐานิศร์  สมิตานนท์

เดลินิวส์

77

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช.

ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์

จสต

กริชภิญญา  ปัจฉมนันท์

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

78

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดญ

กีรติกา  ยงยุทธ

นาง

มะลิวัณย์  ยงยุทธ

คมชัดลึก

79

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดญ

นันทชา  แซ่เตียว

นส

เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว

ไทยรัฐ

80

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

ชญานิน  ทองกรณ์

นาย

ชัชพัชร  ทองกรณ์

บ้านเมือง

81

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

ภูรีณัฐ  สระแก้ว

นาย

ชูชัย  สระแก้ว

สยามรัฐ

82

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

อธิปพัฒน์  แกล้ววิกย์กรรม

นาย

ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรม

มติชน

83

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดญ

กนกนันท์  ศิลานนท์

นาย

สุรเชษฐ์  ศิลานนท์

พิมพ์ไทยรายวัน

84

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดญ

สุญาณี  สุนทรชัย

นาย

สุทธิพร  สุนทรชัย

เดลินิวส์

85

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช.

ยศภัทร  ศรีวัฒนา

นาย

ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา

ไทยรัฐ

86


87

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดญ

กัญญาวีร์  ศรีอินทร์

นาง

สุจิตรา  ศรีอินทร์

ประชาชาติธุรกิจ

88

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดญ

อนันตญา  ชินวงศ์

นาย

อาทิตย์  ชินวงศ์

บ้านเมือง

89

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

พีรพิชญ์  เหมือนวงศ์

นาย

เจษฎา  เหมือนวงศ์

มติชน

90


91

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช.

พรเทพ  เดือนขาว

นาย

วรวุฒิ  เดือนขาว

ทีวี.3

92

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช.

ชิดดนัย  งามพิรูรตระกูล

นส

สุดารัตน์  งามพิรูณตระกูล

เดลินิวส์

93

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ภัทิรา  วินิจ

นส

นิรมล  ชีระจินต์

เดลินิวส์

94

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดญ

จิรัชยา  เชื้อดี

นาง

ศิริรัตน์  เชื้อดี

เดลินิวส์

95

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ปณิสรา  ละออ

นาย

สัจภูมิ  ละออ

ไทยรัฐ

96

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดญ

วริษา  เสนาะจิตต์

นส

วัลลภา  เสนาะจิตต์

เอเอสทีวีผู้จัดการ

97

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช

วรเมธ  บุณยะกลัมพ

นาย

โชคชัย  บุณยะกลัมพ

มติชน

98

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นส

วิริญจ์  อินทนงลักษณ์

นาย

เรวัติ  อินทนงลักษณ์

ข่าวหุ้นธุรกิจ

99

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย

ธนากร  สังฆะทิพย์

นาย

ธีระพงษ์ศักดิ์  สังฆะทิพย์

เอเอสทีวีผู้จัดการ

100

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นส

ณัฐชยา  อุณรัตน์

นาย

สืบพงษ์  อุณรัตน์

เดลินิวส์

101

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดช.

นาดล  เทพพิทักษ์

นส

เกษแก้ว  เทพพิทักษ์

ไทยรัฐ

102

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดช

จิรายุ  เรืองเกษม

นาย

จารึก  เรืองเกษม

พิมพ์ไทยรายวัน

103

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ด.ญ.

จินตนา  ศรีกนก

นาย

เลอสรรค์  ศรีกนก

มติชน

104

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

น.ส.

ลัดดาว  สุวรรณมณี

นาย

ปริญญา  สุวรรณมณี

เดลินิวส์

105

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดช

ต้นสกุล  มณีรัตน์

นาย

สาโรจน์  มณีรัตน์

ประชาชาติธุรกิจ

106

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดญ

นัชชา  แก้วแดง

นาง

ฐปนี  แก้วแดง

ข่าวหุ้นธุรกิจ

107

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

นาย

สิทธิธัช  รุจิโชค

นาง

สุชาดา  รุจิโชค

มติชน

108

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที 5

นส

ปานวาด  สารฤทธิ์

นาง

ณัฐยาน์  หาญกล้า

ข่าวหุ้นธุรกิจ

109

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

ทอฝัน  จันทร์เดช

นาย

ฉลาด  จันทร์เดช

มติชน

110

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย

ภิเษก  พงษ์โกศล

นาย

ธานี  พงษ์โกศล

ทีวี.3

111

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

ธีริศรา  เทพศิริ

นาง

วิภา  เทพศิริ

ไทยรัฐ

112

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

ณัฐภรณ์  ทองภักดี

นาย

คงศักดิ์  ทองภักดี

สยามกีฬารายวัน

113

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย

กรวิชญ์  บุญมี

นาย

สำเริง  บุญมี

มติชน

114

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

ชลธิชา  ทัศนบริบูรณ์

นาง

วิมล  ทัศนบริบูรณ์

มติชน

115

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

สุวิชญา  วันเพ็ญ

นาย

ลำแพน  วันเพ็ญ

ข่าวหุ้นธุรกิจ

116

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย

อิศรา  ศรีเพ่ง

นาง

จิรากร  พุ่มพวง

ไทยรัฐ

117

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย

พุฒิเมธ  แก้วไพรสี

นาง

พรจิตร  แก้วไพรสี

ประชาชาติธุรกิจ

118

ทุนส่งเสริม56

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นส

ณภัทร  ต่ายลีลาศ

นส

อัญชลี  ต่ายลีลาศ

ข่าวหุ้นธุรกิจ

119

ทุนส่งเสริม56

ปวช. 1

นาย

คุณากร  กาญจนรัตน์

นาย

อิทธิเทพ  กาญจนรัตน์

พิมพ์ไทยรายวัน

120

ทุนส่งเสริม56

ปวช. 1

ดช

ญาณวัฒน์  พันธุ์ศรี

นาง

จริยา  พันธุ์ศรี

คมชัดลึก

121

ทุนส่งเสริม56

ปวช. 2

นส

ภควีร์  ดำรงสุกิจ

นาง

ศศิมา  ดำรงสุกิจ

เดลินิวส์

122

ทุนส่งเสริม56

ปวช. 2

นาย

ณัฐพล  คงวัฒน์

นาง

นภา  คงวัฒน์

เอเอสทีวีผู้จัดการ

123

ทุนส่งเสริม56

ปวช. 2

นาย

อานุภาพ  ประพฤติดี

นาย

อดุลย์  ประพฤติดี

ไทยรัฐ

124

ทุนส่งเสริม56

ปวช. 3

นาย

นิตินาท  จารุรัตน์

นาย

ประสัยห์  จารุรัตน์

แนวหน้า