ส.นักข่าวฯ;เชิญสมัครเข้ารับทุนปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ภายใน 30 พ.ค. 56)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย 3 ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

(ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี้)

 

///////////////////////////////////////////////////////////

 

ที่  สขนท. นว. ๑๖๙ / ๑๔ / ๒๕๕๖

๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียน     เพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ใบสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖จำนวน ๒ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๓ ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิก สมาคมฯ ท่านอื่นๆ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน      คุณปนัดดา  เหล่าชูวงศ์  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๑-๘๕๐-๖๑๐๖

//////////////////////////////////////////////////////////////