อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556-วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556

 

 

ที่ สขนท.  172/14/2556

27 พฤษภาคม 2556

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556

เรียน     หัวหน้ากองบรรณาธิการ  /  บรรณาธิการบริหาร  / บรรณาธิการข่าว

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556

2. กำหนดการ

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา ฯ  จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2556 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้ารับการอบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ อ. สวนสามพราน จ.นครปฐม (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ คณะผู้จัดงาน ขอเรียนเชิญท่านส่งนักข่าวในกองบรรณาธิการในสื่อของท่าน ที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-5 ปี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งใบสมัครเข้าร่วมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรสาร 02-668-7505 หรือ E-mail: tjareporter@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์)

เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงานติดต่อ นายพีรพัฒน์ โทร. 02-668-9422

 

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด

แบบเอกสารเวิร์ดแบบเอกสารพีดีเอฟ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


แบบใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2556
วันศุกร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556

สามพราน ริเวอร์ไซด์  อ. สวนสามพราน จ.นครปฐม

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบนันอิศรา ฯ

 

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) …………………….……………………นามสกุล………………………….……….……………ชื่อเล่น …………

วัน-เดือน-ปีเกิด………..……………………………..………………อายุ ………….…….…..ปี ………………………..………..เดือน

ชื่อหนังสือพิมพ์..…….. ………………….……………………………ตำแหน่ง ……………..……………………………..……………

ประสบการณ์การทำข่าว………………………………………………….……………………ปี…………………………….……เดือน

โทรศัพท์……………….……………………..……….…โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………โทรสาร…………………….

E-mail:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

2. ประวัติการศึกษา

(  ) ระดับปริญญาตรีคณะ......................................… ……………………….สาขาวิชา...............................................….

สถาบันการศึกษา....................................................... ……………………….ปีที่จบ พ.ศ...........................................

(  ) ระดับปริญญาโทคณะ.............................……….…………..……………… สาขาวิชา...............................................

สถาบันการศึกษา.................................…………………….……………......ปีที่จบ พ.ศ................................…

(  )     อื่น ๆ...................................................................................……………………………………........

3. กรุณาบอกเล่าผลงาน ที่ท่านภาคภูมิใจ (ในช่วงเวลาที่ผ่านมา)

.…………….................................................... ................................... ......................................................................................

.........................................................................................................................……………....................................................... ..............................................................................……………..................................................................................................

4. กรุณาระบุความคาดหวังในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

..............................................................................……………............................................

......................................................…………….................................................... .......................

........... ......................................................................................

 

(…………………………………………..………………………………)

หัวหน้าข่าว / บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว…………………………………..…………

โทรศัพท์……………………………………………………

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วม มายังสมาคมนักข่าวฯ ทางโทรสาร 02-668-7505 / e-mail: tjareporter@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2556
วันศุกร์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556

สามพรานริเวอร์ไซด์  อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2556

06.30 - 07.00 น           ลงทะเบียน

07.00 - 08.30 น            ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

08.30 - 08.45 น            พิธีเปิดการอบรม

โดย      นายวันชัย  วงศ์มีชัย

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

08.45 - 09.30 น            กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม

09.30 - 09.45 น            กิจกรรมสันทนาการ

09.45 - 10.00 น            พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 -11.30 น            “ไทย : ความท้าทาย ในภาวะวิกฤต ที่ไร้พรมแดน”

โดย       นางสาวรุ่งมณี  เมฆโสภณ   นักข่าวอาวุโส  อิสระ

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการอาวุโส ไทยพีบีเอส

11.30 - 12.00 น                        จับประเด็นข่าว กรณี ผลกระทบการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

12.00 - 13.00 น            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น            ชวนคิด ชวนคุย “จริยธรรมสื่อในสถานการณ์วิกฤตและความขัดแย้ง”

โดย นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข และทีมอบรม

13.45 - 14.30 น            สกัดประเด็น  ตามรอยข้าวสารเน่า ข้าวเปลือกล่องหน

โดย นายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

นางสาวอาภรณ์รัตน์  พูนพงศ์พิพัฒน์            สำนักข่าวรอยเตอร์

นางสาวสิริวรรณ  พงษ์ไพโรจน์         หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

14.30 - 14.45 น                        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.45 น                        ฝึกคิดและวางแผนการทำข่าวในภาวะวิกฤต

15.45 - 16.00 น            กิจกรรมสันทนาการ ( 2.)

16.00 - 16.45 น            ชี้แจงการผลิตผลงานกลุ่ม – เทคนิคเขียนข่าวอย่างง่าย

16.45 - 18.30 น            กำหนดประเด็น - วางแผนการลงพื้นที่ทำข่าว

18.30 - 19.30 น                        รับประทานอาหารเย็น

19.30 - 21.00 น            ปรึกษาหารือวางแผนการทำข่าว ( ต่อ )

 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556

07.30 - 08.30 น            รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 08.45 น                        กิจกรรสันทนาการ ( 3.)

08.45 - 09.00 น            ส่งแผนงานข่าว

09.00 - 15.00 น            ลงพื้นที่ทำข่าว

15.00 - 19.00 น            เขียนข่าวจากการลงพื้นที่ทำข่าว

ส่งผลงานข่าวพร้อมภาพประกอบข่าว 1 ภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ส่วนสกู๊ปหรือรายงานพิเศษ  ส่งภาพประกอบเรื่องไม่เกิน 3 ภาพ (ภายในเวลา 19.00 น )

19.00 -22.00 น             รับประทานอาหารเย็นพร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์

 

วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2556

07.30 -  08.30 น            รับประทานอาหารเช้า

08.30 -  08.45 น            กิจกรรมสันทนาการ

08.45 -  09.45 น            “คนลุยข่าว”

โดย นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้ช่วยบก.ข่าว สามมิติ ช่อง 3

09.45 -  10.45 น                       นำเสนอผลงาน ( กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที )

10.45 - 11.00 น            พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น            วิพากษ์ผลงาน

12.00 - 12.30 น            ประกาศรางวัล  แจกประกาศนียบัตร  พิธีปิดการอบรม

โดย  นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12.30 -13.30 น            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -15.00 น             ออกเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ