29ก.ค.56-ขอเชิญส่งนักข่าวในสังกัดเข้าร่วมการอบรมภาษาบาฮาซา

ที่ ชขอ./๐๐๖/๑/๒๕๕๖

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

เรื่อง ขอเชิญส่งนักข่าวในสังกัดเข้าร่วมการอบรมภาษาบาฮาซา

เรียน หัวหน้าบรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

๒.โครงการอบรมภาษาบาฮาซาและส่งผู้อบรมไปศึกษาดูงานสื่อในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

เนื่องด้วย ชมรมนักข่าวอาเซียน ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของสื่อมวลชนหลากหลายสาขา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึงเพิ่มทักษะในการรายงานข่าวอาเซียนให้กับสื่อมวลชนไทยทุกแขนง  คณะกรรมการบริหารของชมรมฯ จึงกำหนดให้มีโครงการอบรมภาษาบาฮาซาขึ้นเพื่อให้นักข่าวไทยสามารถสื่อสารภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนเบื้องต้นได้ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันเสาร์ที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รวม ๑๐ สัปดาห์ (หยุด ๑ สัปดาห์) ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยผู้อบรมที่สามารถสอบได้คะแนนดีที่สุดสองคนแรกจะได้รับทุนในการไปศึกษาดูงานสื่อในประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย

ในการนี้ จึง ขอเรียนเชิญท่านส่งนักข่าวในสังกัด เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (รับจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ เงื่อนไขการจบหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ หรือร้อยละ ๘๐ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้และได้สอบคัดเลือกไปศึกษาดูงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวปิยะพร วงศ์เรือง)

ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: นเรศ เหล่าพรรณราย เลขานุการ ชมรมนักข่าวอาเซียน ๐๘๑-๘o๕๒๑๙๒

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดใบสมัครอบรมภาษา

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมภาษาบาฮาซา

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันเสาร์ที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว) ..................................................ชื่อเล่น............. อายุ.............ปี

Name (English) (Mr./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………………….. ตำบล ………………………….…… อำเภอ …………………..….……จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์ …………..….โทรศัพท์…………..……..…..… โทรสาร................................มือถือ……………………………………….Email: ……………………...................................

อายุ …………ปี     ปัจจุบันทำงานด้าน q หนังสือพิมพ์        (  ) วิทยุ               (  ) โทรทัศน์

ชื่อหน่วยงาน…………………………………….........ตำแหน่ง………………………… อายุงาน................. ปี ลักษณะงาน.......................................................................................................................................................

การศึกษา  q ปริญญาตรี คณะ.......................................... สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

q ปริญญาโท คณะ.......................................... สาขาวิชา................................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

q อื่นๆ...........................................................................................................................................

ท่านมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาบาฮาซาหรือไม่ อย่างไร

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

หมายเหตุ ๑) ผู้ที่จะสมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า ๒  ปี   และอายุไม่เกิน ๔๕ ปี

๒) เงื่อนไขการจบหลักสูตร:ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า ๘

สัปดาห์ หรือร้อยละ ๘๐

๓) ส่งใบสมัครมาทางโทรสาร.๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ email: tjareporter@gmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ ๐๘๑-๘๐๔-๒๑๙๒ (นเรศ)

)ขอความร่วมมือไม่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่สมาคมฯเนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมการอบรมตลอดการอบรมและสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ได้หากผ่านการคัดเลือก

 

ลงชื่อ…………………………………………                           ลงชื่อ…………………………………..................

(...............................................................)                 (.............................................................)                                                                ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                        หัวหน้างานผู้รับรอง