4 องค์กรสื่อ เรียนเชิญร่วมเวทีเสวนา “ชำแหละ ร่างประกาศ กสทช. คุมสื่อละเมิดเสรีภาพประชาชน”

4 องค์กรสื่อ เรียนเชิญร่วมเวทีเสวนา "ชำแหละ ร่างประกาศ กสทช. คุมสื่อละเมิดเสรีภาพประชาชน" ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.30 -12.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสนค่ะ

 

กำหนดการเวทีเสวนา

“ชำแหละร่าง ประกาศ กสทช.  คุมสื่อละเมิดเสรีภาพประชาชน”

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน ( ตรงข้าม รพ.วชิระ)

---------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา   9.30 - 10.00 น..                           ลงทะเบียน

เวลา   10.00 - 12.30 น.                         เวทีเสวนา “ชำแหละร่าง ประกาศ กสทช.  คุมสื่อละเมิดเสรีภาพ                              ประชาชน”

 

วิทยากร

นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์                                                          มหาวิทยาลัย

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ                                                           โทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช).

น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อ สถาบันอิศรา
นายปฏิวัติ วสิกชาติ กรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง กสทช.

 

ดำเนินรายการโดย

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เวลา 12.30 น.   จบเวทีเสวนา “ชำแหละร่าง ประกาศ กสทช.  คุมสื่อละเมิดเสรีภาพประชาชน”

----------------------------------------------------------------------