โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน; การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ( ASEAN Connectivity) รุ่นที่ ๒

 

ที่ สขนท. นว. ๑๙๐/๑๔/๒๕๕๖

๒๐  สิงหาคม   ๒๕๕๖

เรื่อง      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน; การเสริมสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (  ASEAN Connectivity)  รุ่นที่ ๒

เรียน บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการอบรม “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน;  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  (ASEAN Connectivity)  รุ่นที่ ๒

๒. หลักสูตรและตารางการอบรม

๓. ใบสมัครเข้ารับการอบรมและหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ จะจัดทำโครงการอบรม “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน;  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)  รุ่นที่ ๒     โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าร่วมฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ผ่านการบรรยายทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่  ๑๔  กันยายน  – ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เป็นระยะเวลารวม ๘ สัปดาห์

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเป็น ๑. นักข่าว (สามารถสมัครได้ทุกสังกัดและทุกสาย) ๒. มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓-๘ ปี เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน ๑ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของระยะเวลาอบรม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๖  กันยายน ๒๕๕๖ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงานติดต่อ : เทียมใจ ทองเมือง ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดดังนี้

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการปฐมนิเทศ

โครงการหลักสูตร

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน;  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (  ASEAN Connectivity)  รุ่นที่ ๒

หลักการและเหตุผล

การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) คือเสริมสร้างการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม พลังงาน  เศรษฐกิจ การเชื่อมโยงระดับประชาชน รวมถึงข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรมข้ามพรมแดนระหว่างประชาชนทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาชนจากประเทศที่สามอย่างสะดวก

สบายและเสรีมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ผลดีคือจากการเชื่อมโยงในภูมิภาคจะส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน และความร่วมมือทั้งในระดับรัฐและประชาชน กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว โดยเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีประสิทธิภาพ ส่วนผลเสีย เช่น อาจทำให้เกิดภัยต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆได้

ประเทศไทยมีบทบาทนําในการเสนอแนวความคิดเรื่อง ASEAN Connectivity ตั้งแตเริ่มต้นและต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เสนอ concept paper ว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียนต่อที่ประชุม ASEAN Foreign Ministerial Retreat ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆและเป็นจุดกำเนิดของการจัดทําร่างแผนแม่บทในเวลาต่อมา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรสื่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริม และปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทย และ ให้ความรู้ในประเด็นที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน แก่สื่อมวลชนและสาธารณชน ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอีก  ๒ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน และในปีนี้ ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับองค์กรสื่อหลักของทั้งประเทศพม่าและ ประเทศเวียดนามทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้โดยได้มุ่งประเด็นไปที่การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันใน  ๓  ประเทศ คือ ไทย  เวียดนาม และ พม่า  เท่านั้น  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเคยจัดอบรมการให้ความรู้ประชาคมอาเซียนเป็นรุ่นแรกเมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และ เวียดนาม

๒. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และ เวียดนาม

๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และ เวียดนาม

๒. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิด ความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และ เวียดนาม

๓. ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม

 

วิธีการดำเนินการ

การอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ภาคทฤษฎี และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ(เชียงราย) และ ต่างประเทศ( พม่า และเวียดนาม)

 

สถานที่และระยะเวลาที่จะดำเนินการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น ๓

เวลาตั้งแต่  ๑๔  กันยายน – ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 

จำนวนและรายละเอียดผู้เข้าร่วม

รวม ๓๐ คน เป็นนักข่าวทุกสังกัดทุกสายที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓-๘ ปี จำนวน ๒๐ คน ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ ๕ คน และผู้สนับสนุนโครงการ ๕ คน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและชมรมนักข่าวอาเซียน

๕๓๘/๑  ถนนสามเสน เขตดุสิต  กทม,   ๑๐๓๐๐

โทร  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  โทรสาร  ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th email: tjareporter@gmail.com

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ            นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาโครงการ            นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประธานโครงการ            นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

รองประธานโครงการ       นางสาวกรชนก รักษาเสรี  กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ผู้จัดการโครงการ            นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาว เทียมใจ ทองเมือง  ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการปฐมนิเทศ

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖  เดอะไทด์รีสอร์ท  บางแสน จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ น.                                 ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.                  พิธีเปิด

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางสาวปิยะพร วงศ์เรือง ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน

ผู้บริหารจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.                  กิจกรรมแนะนำตัว

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.                  “นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน”

นายกวี จงกิจถาวร ประธาน SEAPA

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                  กิจกรรมกรุ๊ปไดนามิค โดย อาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                  อาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.                  “แรงบันดาลใจในการอบรมอาเซียนจากศิษย์เก่า”

นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาเซียนรุ่น ๑

นางสาวนันทินี ลายละเอียด ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาเซียนรุ่น ๑

นายบวร โทศรีแก้ว ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาเซียนสำหรับผู้บริหารสื่อ

นายนเรศ เหล่าพรรณราย เลขาธิการชมรมนักข่าวอาเซียน

๑๐.๓๐๑๒.๐๐ น.                 กิจกรรมกรุ๊ปไดนามิค โดย อาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.                  "อาเซียนในมุมมองเกษมสันต์ โดย อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.                  ชี้แจงกฎกติกามารยาทในการเข้าอบรม และผู้เข้าอบรมร่วมกันแสดง  ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปานี             ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ

๑๖.๐๐ น.                                 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๑๔ กันยายน – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน

การปฐมนิเทศและเปิดหลักสูตร

ณ เดอะไทด์ บางแสน จ.ชลบุรี

หัวข้อบรรยายและสัมมนา

สัปดาห์ที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Overview Connectivity infrastructure /Strategy

วิทยากร  ประดาบ พิบูลสงคราม (อดีต ออท)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. Overview Connectivity infrastructure /Strategy

วิทยากร             พิษณุ สุวรรณชฎ (ออท.พม่า)

อนุสนธิ์ ชินวรรโณ  (ออท. เวียดนาม)

สัปดาห์ที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Connectivity P๒P เชื่อมโยงวัฒนธรรรม คนต่อคน ในขณะที่มีความ

ต่างเรื่องภาษาวัฒนธรรม/ภาพรวมความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมในอาเซียน

วิทยากร อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.        มองเรื่องวัฒนธรรมผ่านหนังในอาเซียน

วิทยากร ก้อง ฤทธิ์ดี บางกอกโพสต์

สัปดาห์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Connectivity EC. Border (East  west corridor)

วิทยากร พิเชษฐ์ ดุรงคเวรโรจน์

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.        ใครได้ใครเสียจากการก่อสร้างท่าเรือทวาย

วิทยากร ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัปดาห์ที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖

ลงพื้นที่อรัญประเทศ (ประเด็นเศรษฐกิจการค้าชายแดน/การทหาร)

สัปดาห์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Labor flow human trafficking from Myanmar

วิทยากร อดิศร เกิดมงคล (กำลังประสานงาน)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.        ลงพื้นที่มหาชัย  (วิทยากร-ก้อยติดต่อกับวิทยากรของไอแอลโอในพื้นที่ )

สัปดาห์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่  ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Labor flow ของแรงงานเขมร ลาว เวียตนาม

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.        ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอภิปรายประเด็นลงพื้นที่

สัปดาห์ที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม –วันจันทร์ที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โดยแบ่งออกเป็น ๒ เส้นทางประกอบด้วย

เส้นทางที่ ๑. พม่า  (กรุงเทพ-แม่สอด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ)

และเส้นทางที่ ๒. เวียตนาม (กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฮานอย-กรุงเทพ)

สัปดาห์ที่ ๘                    วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน๒๕๕๖

พิธีปิดโครงการ