ส.นักข่าวฯ ประชุมร่วมกับสมาคมนักข่าว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

ส.นักข่าวฯ ประชุมร่วมกับสมาคมนักข่าว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีนาย Aung Hla Tun อุปนายกสมาคมนักข่าว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน  พร้อมด้วยคณะจำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ๑.นาย Than Soe  ๒ .นาย Kyaw Zwa Min  ๓. นาย Zaw Than  และ ๔. นาย U Ye Min Oo  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวและสมาคมนักข่าวของทั้งสองประเทศ

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จะได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อไทยและเมียร์มาร์ขึ้น  ขึ้นในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดการประชุมดังนี้

๐๙.๐๐ น. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ

๐๙.๑๕ น. นาย Aung Hla Tun อุปนายกสมาคมนักข่าว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หัวหน้าคณะผู้แทน กล่าวแนะนำสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และแนะนำคณะผู้แทน

๐๙.๓๐ น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา สมาคมฯ บรรยายภาพรวมสถานการณ์สื่อมวลชนไทย

๑๐.๐๐ น. นายจักรกฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และการควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนไทย

๑๐.๓๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยน และหาข้อสรุปความร่วมมือระหว่างสองสมาคมฯ

๑๑.๓๐ น. ปิดการประชุม ถ่ายภาพหมู่และมอบของที่ระลึก

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน