การปฐมนิเทศและการสัมมนาเตรียมตัวเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รุ่นที่ 2

การปฐมนิเทศและการสัมมนาเตรียมตัวเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2556 นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมตัวเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รุ่นที่ 2 มีนักข่าว นักวิชาการนิเทศศาสตร์ นักพัฒนาเอกสาร เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน โดยจะอบรมทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ไปจนถึง วันที่ 10 พ.ย. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน การสร้างความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกัน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)