ประกวดราคาการจัดหาโฆษณา และการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๕๗

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดทำหนังสือประจำปีเนื่องใน   “วันนักข่าว ๒๕๕๗ ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการข่าว  และวิชาการหนังสือพิมพ์  ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.     หนังสือต้องเสร็จเป็นรูปเล่มพร้อมเผยแพร่ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

๒.     สมาคมฯจะรับผิดชอบจัดทำเนื้อหา

๓.     ผู้รับจ้างจัดหาโฆษณามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๓.๑ จัดหาโฆษณา ต้องรับผิดชอบตั้งแต่การยื่นจดหมาย การติตตามความคืบหน้า รายงานผลการจัดหา ทั้งในส่วนปัญหาและอุปสรรค

๓.๒ ติดตามงานอาร์ตเวิรค์โฆษณาและจัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์

๓.๓ เสนอแผนการจัดหาโฆษณา ,รายได้ของสมาคมฯที่พึงได้รับ,ค่าคอมมิชชั่นของผู้รับจ้าง รวมถึงขั้นตอนการเก็บเงินอย่างเป็นรูปธรรม

๔.     ผู้รับจ้างจัดหาโฆษณาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๑ เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างหาค่าโฆษณา

๔.๒ ต้องมีประสบการณ์ทางด้านรับจ้างด้านการหาโฆษณาและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ผู้สนใจสามารถนำเสนอแผนมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยต้องมายื่นด้วยตัวเองที่ผู้จัดการสมาคมฯ โทร o๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดาวโหลด ใบประกาศ /

///////////////////////////////////////////////////////////////////