ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์ค

ที่ สขนท.   ๒๗๒/๑๔/๒๕๕๖

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์ค

เรียน    ท่านที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภารกิจของ Organizer ๒. ตัวอย่างกำหนดการ

 

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์คขึ้นในวันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปีเป็นประจำ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมหารายได้และเพื่อจัดพิธีมอบผลรางวัลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ  เนื่องจากวันที่ ๕ มีนาคม เป็นวันนักข่าว โดยในปี ๒๕๕๗  จะจัดงานในวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่องานว่า

“Thai Journalists Association 59th Anniversary”เนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ ๕๙ ปีของการก่อตั้ง (ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘) ผู้มาร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรสื่อ, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์, นักข่าว, นักธุรกิจ, นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานในลักษณะดังกล่าว เข้าร่วมเสนอราคาการจัดงาน โดยมีรายละเอียดตามภารกิจที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสมาคมฯ ได้กำหนดวงเงินงบประมาณไว้รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยขอความกรุณาท่านนำเสนอแผนงานและรายละเอียดงบประมาณมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ (คุณเทียมใจ  ทองเมือง)

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ภารกิจของ Organizer

ลำดับ

ประเภทงาน

ลักษณะงาน

1

สถานที่

1. ติดต่อประสานงานสถานที่

2. ออกแบบและตกแต่งสถานที

3. ออกแบบและจัดทำเวที และBack Drop

4. ออกแบบและจัดทำจุดถ่ายภาพ –Photo Shooting

5. ออกแบบและจัดทำจุดลงทะเบียน

6. ออกแบบการจัดวางโต๊ะ

11. ประสานงานที่จอดรถ VIP

12 .จัดทำป้ายบอกทางต่าง ๆ

2

วิทยากร

1. ต้อนรับและเตรียมความพร้อมวิทยากร

2. จัดหาสถานที่ต้อนรับวิทยากร 3. อำนวยความสะดวกวิทยากร

3

งานนำเสนอ

1. จัดทำ power point ภาพข่าว

4

งานบันทึกภาพ

1. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

5

งานนิทรรศการ

1. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภาพข่าว

2. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการข่าว

3. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการข่าวสิ่งแวดล้อม

4. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภาพกิจกรรมสมาคมฯ

6

สคริปต์

1. จัดทำ MC สคริปต์

7

กำกับเวที

1. กำกับเวที

8

เสียง / แสง

1. จัดทำระบบเสียงและแสง

9

งานสิ่งพิมพ์

1. ออกแบบและจัดทำการ์ดเชิญพร้อมซอง

2. ออกแบบและจัดทำ Print Ad ทั้ง 4 สีและขาว-ดำ ทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน

3. ออกแบบและจัดทำสูจิบัตร

10

อาหารและเครื่องดื่ม

1. ประสานงานอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงาน

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

(ตัวอย่างกำหนดการ)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  59th Anniversary”

วันพุธที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.           ดนตรี

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๑๐ น.           อภิปรายพิเศษ อนาคตสื่อไทยยุคดิจิตอล

๒๐.๑๕ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๒๕ น.          การบรรเลงดนตรี

หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๓๐ น.