ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

อบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง” ทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันอาทิตย์ที่  ๙ ก.พ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงาน  หมิ่นประมาท  คดีแพ่งและพาณิชย์ที่เน้นคดีผู้บริโภค  ความรู้เกี่ยวกับคดีอาญาในระดับสูง  รวมทั้งศึกษาอำนาจของกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน เป็นภูมิคุ้มกันในการประกอบวิชาชีพ เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องการใช้กฎหมายในทางบิดเบือน โดยยืมมือสื่อมวลชน และที่สำคัญคือให้สื่อมวลชน รู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่ มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนขอเชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการอบรม จำนวนสังกัดละ ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘๙๔๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๖๘๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmil.com หรือtjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. ๒๐๗/๑๔/๒๕๕๖

๔  ธันวาคม ๒๕๕๖

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

เรียน    บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง

๒. ใบลงทะเบียน

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อ มีวัตถุประสงค์พัฒนาความรู้แก่สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จึงจะจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง” ขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงาน  หมิ่นประมาท  คดีแพ่งและพาณิชย์ที่เน้นคดีผู้บริโภค  ความรู้เกี่ยวกับคดีอาญาในระดับสูง  รวมทั้งศึกษาอำนาจของกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน เป็นภูมิคุ้มกันในการประกอบวิชาชีพ เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องการใช้กฎหมายในทางบิดเบือน โดยยืมมือสื่อมวลชน และที่สำคัญคือให้สื่อมวลชน รู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่ มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

โดยการอบรมในหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูงนี้ จะมีการอบรมระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๕๗ ถึงวันอาทิตย์ที่  ๙ ก.พ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmil.com หรือ tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

///////////////////////////

 

ตารางเรียนหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง

ระหว่างวันที่ ๑๙ ม.ค. – ๙ ก.พ. ๒๕๕๗

วัน/เวลา

วิชา/ผู้บรรยาย

หมายเหตุ

๑๙ ม.ค.๒๕๕๗

(๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน

ท่านพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค ๒

*เป็นการศึกษาต่อยอดจากวิชากฎหมายแรงงานเบื้องต้นในหลักสูตรครั้งก่อน โดยศึกษากลวิธีขจัดปัญหาแรงงานในที่ทำงาน ในองค์กร ศึกษาระบบการดำเนินคดีแรงงานทั้งหมด เพื่อให้ชนะคดี

ศึกษาระบบสหภาพแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยง

๑๙ ม.ค.๒๕๕๗

(๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น.)

สหภาพแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ท่านพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค ๒

ปัญหาแรงงาน การดูแลตนเอง เพื่อน และครอบครัวเมื่อเกิดปัญหา รวมทั้งการใช้วิวิตในฐานะลูกจ้างอย่างมีคุณภาพก่อนเกษียน

**ผู้บรรยาย ท่านพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น หรือผู้แทน

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๗

(๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

เขียนข่าวอย่างไรไม่ติดคุก

อ.วันชัย สอนสิริ

สมาชิกวุฒิสภา สรรหา และกรรมการกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

* ศึกษาทางกฎหมายหมิ่นประมาท การระมัดระวัง และเลี่ยงการถูกฟ้องคดี การต่อสู้คดีหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นโจทก์ จำเลย โดยการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนฟ้อง การเตรียมคดี การซ้อมพยาน การประนอมความ การบังคับคดี โดยเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมีชั้นเชิง

๒๖ ม.ค.๒๕๕๗

(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

รองอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*ศึกษารัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อมวลชนทั้งหมด รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญหวงกันไว้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องไม่คุกคามก้าวก่ายกัน เพื่อขจัดความขัดแย้งกันทางความคิดที่มีขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

๒ ก.พ.๒๕๕๗

(๙.๐๐– ๑๒.๐๐น.)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ท่านเอื้อน ขุนแก้ว

ผู้พิพากษา หัวหน้าแผนกคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ศาลแพ่ง

*ศึกษาปัญหาข้อพิพาทในคดีบัตรเครดิต ซื้อรถยนต์ไม่มีคุณภาพ ชำรุดบกพร่อง คดีอสังหาริมทรัพย์ คดีเวชสำอาง การรักษาพยาบาล คดีผลิตภัณฑ์อาหารไม่ปลอดภัย ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชนเป็นผู้บริโภคเองและเป็นผู้นำเสนอข่าวแก่ผู้บริโภค

๒ ก.พ.๒๕๕๗

(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

อำนาจหน้าที่ของอัยการตามรัฐธรรมนูญ

ท่านวัชรินทร์ ภาณุรัตน์

อัยการจังหวัด คดีแขวงนครสวรรค์  รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

*ศึกษากระแสความคิดว่าอัยการเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐจริงหรือไม่ อัยการมีสองมาตรฐานและเอาคนเข้าคุกสถานเดียวโดยไม่กลั่นกรองดังเช่นเป็นบุรุษไปรษณีย์จริงหรือไม่ สถาบันอัยการมีอำนาจสอบสวน และตรวจสอบการทำงานของตำรวจอย่างไร

๙ ก.พ.๒๕๕๗

(๙.๐๐– ๑๒.๐๐น.)

อาชญวิทยา และทัณฑวิทยา

ท่านปฏิกรณ์ คงพิพิธ

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอาญา

*ศึกษาคดีอาญาระดับสูง เรื่องอาชญวิทยา เป็นการเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมฆาตกร การเดาความคิดฆาตกร วิธีประทุษร้าย การพิสูจน์วัตถุพยานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่ไม่ถึงขั้นนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษาวิธีการลงโทษอาชญากรในรูปแบบต่างๆ เช่น ทฤษฏีการแก้แค้นให้สังคม

๙ ก.พ.๒๕๕๗

(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ขอบเขตอำนาจศาลยุติธรรมในภาวะวิกฤติ

ท่านภัทรศักดิ์ วรรณแสง

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

*ศึกษาปัญหาวิกฤตศรัทธาของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่มองคลาดเคลื่อนว่าศาลมีสองมาตรฐาน มีการใช้ศาลเป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าการฟ้องคดีอาญาเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพ การฟ้องแพ่งเพื่อให้เกิดความกลัว หรือเพื่อประวิงการ หรือเพื่อสร้างสถานการณ์

 

 

 

/////////////////////////////////

 

ใบลงทะเบียนอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว)  ....................................... .ชื่อเล่น....................................................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)… ... ........................ ........................ ........................ .............................................

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................................................................................................... ........................ ........................ รหัสไปรษณีย์ …………………....…. โทรศัพท์………………….…………….…   โทรสาร ............................................

มือถือ ......... ……………………..….  อายุ ………..……ปี     Email:  …………………………………..…………………

ปัจจุบันสังกัด  ......................................................................................................…………………………………

การศึกษา  q ปริญญาตรี คณะ………………………..………………. สาขาวิชา.............................................................

สถาบันการศึกษา.................................................. ปีที่จบ พ.ศ..........................................................

q ปริญญาโท คณะ.....................................................สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...................................................ปีที่จบ พ.ศ.........................................................

q อื่นๆ...........................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน ……...........................................…... ตำแหน่ง…..................................  อายุงาน...................... ปี

ลักษณะงาน

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม

 

 

ลงชื่อ……………………………………                                   ลงชื่อ……………………………………

(...........................................)                            (.................................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                      หัวหน้างานผู้รับรอง

 


ดาวน์โหลด ตารางการเรียนหลักสููตร

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนอบรม