5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

 

 

เรียน    บรรณาธิการ

 

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

เรื่อง “สถานการณ์การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย”

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “สถานการณ์การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย” ในวันพุธที่ 18   ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา 10.00  น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ถนนสามเสน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบรรณาธิการ หรือผู้ช่วยบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  โดยมีประเด็นในการหารือ 2 ประเด็น คือ 1.สถานการณ์วิกฤตของประเทศไทย และ 2. รับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการสื่อต่างๆ ว่าองค์กรวิชาชีพควรจะมีจุดยืนหรือท่าทีต่อสถานการณ์ของประเทศอย่างไร