ส.นักข่าวฯ;ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ (24 กพ.57)

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ ประจำปี  ๒๕๕๗

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์ทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ เป็นจำนวน ๑๐  ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน และ ๒. ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงานสมาคมฯ จำนวน ๕ ทุน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของสมาชิกสมาคมฯ  คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ โดยทุนแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

๑. หลักเกณฑ์การรับทุน

ประเภทที่ ๑ ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒)  ต้องมีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๓ ปี

(๓)  ต้องได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการขององค์กรต้นสังกัด

(๔)  ต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ

(๕)  ต้องวางเงินประกันไว้กับสมาคมฯเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินประกันคืนเมื่อเรียนจบหลักสูตร

ประเภทที่ ๒ ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงานสมาคมฯ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นกรรมการบริหาร  หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือพนักงานสมาคมฯ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(๒)  ต้องได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการขององค์กรต้นสังกัด

(๓)  ต้องวางเงินประกันไว้กับสมาคมฯเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินประกันคืนเมื่อเรียนจบหลักสูตร

 

๒. สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) พ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

 

๓. หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(๓) หนังสืออนุมัติจากบรรณาธิการขององค์กรต้นสังกัด

๔. กระบวนการพิจารณา

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ ทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา โดยจะมีการเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

(๑) ทุนอบรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ มอบให้สมาคมฯ มีชื่อว่า “General English Course” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑. General English Course  ระดับต้น ๒. General English Course ระดับกลาง และ ๓. General English Course ระดับสูง โดยมีมูลค่าทุนละ ๕๒,๐๐๐ บาท

(๒) ผู้ได้รับทุนจะต้องทดสอบวัดระดับก่อนการเรียน ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ ๕๐  นาที โดยการทำ Test กับระบบ และ Speaking Test กับอาจารย์ชาวต่างชาติ

(๓) สถานที่เรียนมี ๒ สาขา คือ สาขาสีลม และสาขาอาคารจัตุรัสจามจุรี เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

(๔) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง ๒ สาขา แต่การจะย้ายสาขาจะมีค่าใช้จ่ายในการย้าย ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง และจะย้ายสาขาได้ต้องเรียนให้จบใน level นั้นๆ ก่อน

(๕) เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วห้ามพูดภาษาไทย นอกจากจะอยู่ในโซนที่อนุญาตให้พูดได้

(๖) แต่ละระดับให้เวลาเรียน ๓ เดือน

(๗) เมื่อจบในแต่ละบทเรียนแล้วจะมีการสอบกับอาจารย์ต่างชาติ

(๘) จะขึ้น level ใหม่ได้จะต้องผ่านการสอบพูดหน้าชั้น (Debut)

(๙) เมื่อจบในแต่ละ level จะมีผลการประเมินให้

๖. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ download จาก www.tja.or.th

๗. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภท โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องมารับทุนในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน


ดาวโหลด ประกาศและใบสมัคร

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท (  ) สามัญ (  ) วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.....................................................................................

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์

(  ) ประเภทที่ ๑ ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก

(  ) ประเภทที่ ๒ ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงานสมาคมฯ

พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(  )       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(  )     หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(  )     หนังสืออนุมัติจากบรรณาธิการขององค์กรต้นสังกัด

(  )       อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

 

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗