ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกใหม่ ที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ประกาศ            
เรื่อง  รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ปี 2557            
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมพิจารณาใบสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริหารฯ  พิจารณาใบสมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับสมาคมฯ   จำนวนทั้งสิน  112 ราย ดังต่อไปนี้

ลำดับ สังกัด สามัญสมาชิก วิสามัญสมาชิก
1 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 1 0
2 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 8 0
3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 14 3
4 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1 0
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10 0
6 หนังสือพิมพ์แนวหน้า 12 0
7 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 11 0
8 หนังสือพิมพ์โลกวัน 6 0
9 หนังพิมพ์สยามรัฐ 17 1
10 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 1 0
11 หนังสือพิมพ์ประชาคม 1 0
12 เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน 20 0
13 เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป 2 0
14 สำนักข่าว  อสมท 0 1
15 สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ 0 1
16 สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น 0 1
17 เอ็มวีทีวี  เทเลวิชั่น 0 1

รวม 104 8


พร้อมนี้ได้แนบบัญชีรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่  ประจำปี 2556  มาด้วย  และโปรดไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557    เพื่อรับรองสมาชิกภาพตามข้อบังคบสมาคมฯ     วันอังคารที่  4  มีนาคม  2557 เวลา  09.30  น.  ณ  ที่ทำการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน  ดุสิต  กรุงเทพฯ    
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย            
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกใหม่ ที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

จะต้องมาปรากฏตัวที่ประชุมใหญ่ 4 มีนาคม 2557 ถึงจะเป็นสมาชิกได้สมบูรณ์ เวลา 10.00 น.

 

จำนวน

หน่วยงาน/สังกัด หน้านาม ชื่อ-นามสกุล (สมัครใหม่ ปี 2557)
1 ASTVผู้จัดการ นส กุลนารี  เหล่าวานิช
2 ASTVผู้จัดการ นส เกศกาญจน์  บุญเพ็ญ
3 ASTVผู้จัดการ นส ณัฎฐาภภรณ์  จารภัทร์
4 ASTVผู้จัดการ นส นฤมล  ประพฤติดี
5 ASTVผู้จัดการ นส นับดาว  รัตนสูรย์
6 ASTVผู้จัดการ นส นิพนธ์  วิรยศิริ
7 ASTVผู้จัดการ นาย ปรุง  ปัญญาประดิษฐ์
8 ASTVผู้จัดการ นส ปิยะนันท์ ขุนทอง
9 ASTVผู้จัดการ นส พรรณพิมล  แดงรัศมีโสภณ
10 ASTVผู้จัดการ นส พัฒนพงศ์  แต้สกุล
11 ASTVผู้จัดการ นส รัตนกมล  วงศ์เคือศร
12 ASTVผู้จัดการ นส รัตนา  ฤทธิงาม
13 ASTVผู้จัดการ นส วชิรหัตถ์  นามบุตร
14 ASTVผู้จัดการ นส ศศิชา  อิสระศรีโรจน์
15 ASTVผู้จัดการ นส ศศิวิมล  แถวเพชร
16 ASTVผู้จัดการ นาย สถาพร  คงศรี
17 ASTVผู้จัดการ นส สิรวุฒิ  รวีไชยวัฒน์
18 ASTVผู้จัดการ นส สิริลักษณ์  เขตร์กฎี
19 ASTVผู้จัดการ นส สุธาวัลย์  สรวงท่าไม้
20 ASTVผู้จัดการ นส อิทธิเดช  ศุขดวง
21 กรุงเทพธุรกิจ นส ฐิตารีย์   ลิชิตธนธรรม
22 คมชัดลึก นส เกศา  นิ่มระหงษ์
23 คมชัดลึก นส ชุลีพร  อร่ามเนตร
24 คมชัดลึก นาย ทัศชยันต์  วาหะรักษ์
25 คมชัดลึก นาย ธนกิฤต กอแก้ววิเชียร
26 คมชัดลึก นส นัฐฤดี  ตันติโกวิทย์
27 คมชัดลึก นส พัฐอร  พิจารณ์โสภณ
28 คมชัดลึก นส ศิรินภา  สมานสุข
29 คมชัดลึก นาย อาคม  ไชยศร
30 เดลินิวส์ นาย กิตติพงษ์  มณีฤทธิ๋
31 เดลินิวส์ นาย คฑาเทพ  สือประดิษฐ์
32 เดลินิวส์ นาย จีระวัฒน์  สุขานนท์
33 เดลินิวส์ นส ชญานิษฐ   คงเดชศักดา
34 เดลินิวส์ นส ฌัฐา  มีเจริญ
35 เดลินิวส์ นาย ไพศาล  ชัยเพชร
36 เดลินิวส์ นส มณีรัตน์  สว่างคำ
37 เดลินิวส์ นาย ศราวุธ  ดีหมืนไวย์
38 เดลินิวส์ นส ศศิธร  ทองกวาว
39 เดลินิวส์ นส อาภาพร  เทศทองดี
40 เดลินิวส์ นส อาทิตยา  ร่วมเวียง
41 เดลินิวส์ นาย สานนท์  เจริญพันธุ์
42 เดลินิวส์ นส อุไรวรรณ  พ่วงเอี่ยม
43 เดลินิวส์ นส กนกนภัส  บุญแนบ
44 เดลินิวส์ นส ภัคจีรา  แก้ววรรณรัตน์
45 เดลินิวส์ นส ณิชา  อภิรัขวนานนท์
46 เดลินิวส์ นาย สุชาติ  กุลบุษราคัม
47 เดอะเนชั่น นาย ฐานิส  สุดโต
48 ไทยรัฐ นส. กิรณา อินทร์ชญาณ์
49 ไทยรัฐ นาย ชำนาญ  ไชยศร
50 ไทยรัฐ นส ธิดารัตน์  เย็นสงค์
51 ไทยรัฐ นาย ไพโรจน์  โฮลกคงถาวร
52 ไทยรัฐ นส. วรรณี  ห่อวโนทยาน
53 ไทยรัฐ นาย อมรชัย  เพิ่มพูน
54 ไทยรัฐ นส. อมรศักดิ์  ไม้งาม
55 ไทยรัฐ นส อรวรางศ์  คนเพียร
56 ไทยรัฐ นาย ปริวัตร  พลาพร
57 ไทยรัฐ นาย ชัย งามเมืองแมน
58 เนชั่ลมัลิมีเดีย กรุ๊ป นาย วิชิต  ใจตรง
59 แนวหน้า นาย เชาว์  เจิมจำรูญ
60 แนวหน้า นาย ณัฐพงค์  พยุงศักดิ์สกุล
61 แนวหน้า นส ดารากร  วงศ์ประไพ
62 แนวหน้า นาย ปรวิทย์  เจนสมุทร
63 แนวหน้า นาย พิสิฐ  ภูตินันท์
64 แนวหน้า นาย มณฑลทัศน์  นันทวิสูตร์
65 แนวหน้า นาย มนเทียร  พานทอง
66 แนวหน้า นาง รังศิยา  สมวงศ์ใหญ่
67 แนวหน้า นาย วีระพล  จันทภูมิ
68 แนวหน้า นาย สราวุธ  คชเพต
69 แนวหน้า นส สิริพร  พานทองถาวร
70 แนวหน้า นาย อนุรักษ์  เพ็ญสวัสดิ์
71 บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย นาย ธนัชพงศ์  คงสาย
72 บ้านเมือง นส ขวัญดาว  ชุ่มกมล
73 บ้านเมือง นส ชลัญฎา  วสุเมธาวศิน
74 บ้านเมือง นส ณัฐพร  ชั่งใจ
75 บ้านเมือง นาง บังอร  ทรรพกาญจน์
76 บ้านเมือง นาย มนตรี  ฤทธิ์น้อย
77 บ้านเมือง นส สลักจิตร  ผิวพรรณ์
78 บ้านเมือง นส สุกฤตา  พรมภู่น้อย
79 บ้านเมือง นาย สุภพงษ์  เทียนสี
80 บ้านเมือง นาย อัมพร สรหงษ์
81 บ้านเมือง นาย อโนทัย  จินดารัตน์
82 บ้านเมือง นาย วีระพงษ์  บริสุทธิ์สุขกมล
83 ประชาคม นาย ธวัชชัย  ขันทะชา
84 โพตส์ทูเดย์ นส ชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์
85 โลกวันนี้ มล. จรัลนัดดา  จรูญโรจน์     มล.
86 โลกวันนี้ นส. จันทร์ทิพย์  เทศรงค์ทอง
87 โลกวันนี้ นส นภัทร  สมบัติ
88 โลกวันนี้ นส นภัสนันท์  ชูทอง
89 โลกวันนี้ นาย ประภาส  ทรัพย์พานิช
90 โลกวันนี้ นาย วิทิต  สุนทรสุข
91 สำนักข่าว. อสมท นาย นิพนธ  ตั้งแสงประทีป
92 สนข.แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ นส ฐิติมา  ศิรินุพงศ์
93 สำนักข่าว.ไอ เอ็น เอ็น นส สุพัฒนา  บุญธรรม
94 สยามรัฐ นส กาญจน์วดี  โชควิทยานุกูล
95 สยามรัฐ นส ชนิดา  สระแก้ว
96 สยามรัฐ นาย ทวีศักดิ์  ชิตทัพ
97 สยามรัฐ นส นภาพร  เนินสกุลชัย
98 สยามรัฐ นส นารีนาฎ  ภัยวิมุติ
99 สยามรัฐ นาย ปริญญา  แก้วตัน
100 สยามรัฐ นาย ปรีชา  หยั่งทะเล
101 สยามรัฐ นส ปาริชาติ  เฉลิมศรี
102 สยามรัฐ นส ปิยวรรณ  มีพวกมาก
103 สยามรัฐ นาย ไพฑูรย์  ศรีโฮง
104 สยามรัฐ นาย มนตรี   ไม้จีน
105 สยามรัฐ นาย เลิศวุฒิ  อุปนันท์
106 สยามรัฐ นส วารินทร์  พรหมคุณ
107 สยามรัฐ นาย วิชัย  สอนเรือง
108 สยามรัฐ นาย สิริภูมิ  ชูวงศ์ตระกูล
109 สยามรัฐ นส สุพรรณี  ทำจะดี
110 สยามรัฐ นาย สุริยา  ปะตะทะโย
111 สยามรัฐ นส อัญชลี  จันทร์งาม
112 เอ็มวีทีวี  เทเลวิชั่น นาย ผดุงสิน  ศรีไชโย