ข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยายกาศ กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

ข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้อาวุโสในวงการสื่อมวลชน คณะกรรมการบริหารฯ เดินทางไปทำบุญถวายสงฆทานให้แด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และกลับมาประชุมใหญ่ฯตามระเบียบวาระ อาทิ ประกาศไว้อาลัยแก่สมาชิกสมาคมฯที่เสียชีวิต ประกอบด้วย นายวิทยา ตัณฑสุทธิ์ (วิสามัญสมาชิก) นายไพฑูรย์ สุนทร นสพ. ไทยรัฐ นายทวี พรหมมิ นสพ.เอเอสทีวีผู้จัดการ นายสุจินต์ รุ่งเรืองกุล นสพ. เดลินิวส์ นายบุญธรรม เทพทอง นสพ.แนวหน้า
จากนั้นพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯในด้านต่างๆที่ได้ทำมาในรอบปี ซึ่งสมาคมฯได้ทำงานเชิงรุกในทุกด้านตามยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกสมาคมฯ ต่อมาได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกให้มีความสะดวกขึ้นและคงไว้ตามจารีตประเพณีที่งดงามของเหล่าสมาชิกได้กระทำมาต่อเนื่อง 60 ปี โดยกำหนดให้สมาชิกใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหารฯ ให้คงสถานะไว้เพียง 2 ปี เมื่อสมาชิกดังกล่าวได้แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมฯแล้วจึงมีสถานะเป็นสมาชิกสามัญ นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาขึ้นค่าบำรุงสมาชิกรายปีจาก 200 บาท เป็น 300 บาท เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น และสมาคมฯได้ปรับปรุงสวัสดิการของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง


สำหรับสวัสดิการที่มอบให้แก่สมาชิก ล่าสุดได้มอบสินไหมมรณกรรมให้คุณศศิรณณ์ เทพทอง ทายาทของคุณบุญธรรม เทพทอง จากน.ส.พ.แนวหน้า ซึ่งถึงแก่มรณกรรม เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ตามที่ได้ทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนที่ชำระเงินค่าบำรุงกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัดมหาชน ขณะเดียวกันได้มอบสวัสดิการเติมกำลังใจให้นักข่าวที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าร่วมทำข่าวการชุมนุมทางการเมือง ประกอบด้วยนายสุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์ หัวหน้าช่างภาพนสพ.เดลินิวส์ นายพิสิฐ ภูมินันท์ นสพ.แนวหน้า นายวิเชียร หลงละเลิง นสพ.เอเอสทีวี  นายสรวิทย์ จำนงฤทธิ์ นสพ.ไทยรัฐ นายปฎิพัทธ์ จันทร์ทอง นสพ.บางกอกโพสต์ น.ส.สิทธิณี ห่วงนาค นสพ.โพสต์ทูเดย์ นายจีระวัฒน์ สุขานนท์ นสพ.เดลินิวส์ นายจักรฤษณ์ กุหลาบคีรี ช่วงภาพเนชั่น นายวัชรินทร์ กล่ินมะลิ นสพ.สยามรัฐ นายปริวัตร พลาพร นสพ.ไทยรัฐ


ในปีนี้ยังได้มอบทุนการเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสอนภาษาบอสตั้น ไบร์ท เป็นปีแรกที่สมาคมฯกับโรงเรียนสอนภาษาบอสตั้น ไบร์ท ได้ทำ MOU ร่วมกัน ในการให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษ มูลค่าทุนละ 52,000บาท ในปีนี้มีผู้ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย นายคเณศ จิรัษฐิติพงศ์ นสพ.แนวหน้า น.ส.จินตนา ปัญญาอาวุธ นสพ.เดอะเนชั่น น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ สำนักข่าวเนชั่น นายสัจภูมิ ละออ นสพ.ไทยรัฐ น.ส.ดิษนีย์ นาคเจริญ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ น.ส.สุพัฒนา บุญธรรม สำนักข่าว INN นายเอกราช สัตตะบุรุษ นสพ.บางกอกโพสต์ น.ส.บุษดี พนมภู นสพ.บ้านเมือง น.ส.จินตนา มากสิน สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 น.ส.เทียมใจ ทองเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


สำหรับงานวันนักข่าว 5 มีนาคม ประจำปี 2557 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานดินเนอร์ทอล์ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล เร่ิมตั้งแต่เวลา 17.30 -21.00 น. ในงานจะมีพิธีมอบรางวัลอิศรา อนันตกุลประเภทภาพข่าวและข่าวยอดเยี่ยมและรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 พร้อมเปิดตัวโครงการ 60 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และยังมีการอภิปรายพิเศษ “วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศไทย” โดยนายสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๗

 

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ    (บางกอกโพสต์)                        

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายวันชัย วงศ์มีชัย (แนวหน้า)                             อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)           อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายมานพ ทิพย์โอสถ (บางกอกโพสต์)                   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                   อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา    อิสรา (บ้านเมือง)                        เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายไพรัช มิ่งขวัญ  (เดลินิวส์)                               นายทะเบียน สวัสิดการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ  (บ้านเมือง)                    เลขาธิการ สมาคมฯ

นายวัสยศ งามขำ  (บางกอกโพสต์)                      รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ (กรุงเทพธุรกิจ)      รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายยุทธนา นวลจรัส (เอเอสทีวีผู้จัดการ)               กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายกานต์  เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                    กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายคเณศ จิรัษฐิติพงศ์  (แนวหน้า)                       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายสนธยา พิกุลทอง  (สยามรัฐ)                          กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวตติกานต์  เดชชพงศ์ (ไทยรัฐ)                    กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

สำรองกรรมการ

นางสาวมณีรัตน์  ศิริปัญจนะ (เดลินิวส์)                นางสาวขวัญชนก  อดทน (สยามรัฐ)

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)                              นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์  (มติชน)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เดลินิวส์)

นายสวิชย์ บำรุงสุข (สยามรัฐ)