สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เปิดให้สมาชิกรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เปิดให้สมาชิกรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2557

วันนี้ (19 มี.ค.) นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมฯ โดยในปีนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ปีที่6) เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ซึ่งจะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมต้น(ม.1) - ปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ทุน และ 2. ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ซึ่งให้เป็นประจำทุกปี

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โทร. 02-668-9422 หรือทาง www.tja.or.th สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง และสามารถขอรับทุนได้ครอบครัวละ 1 ทุน เท่านั้น โดยสมาชิกที่จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องต้องมีเพดานเงินเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน และสมาชิกที่จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ต้องมีเพดานเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน โดยสามารถยื่นขอทุนได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 เมษายน 2557

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

19  มีนาคม 2557

www.tja.or.th

//////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดแบบฟอร์มพร้อมประกาศ (doc) (pdf)

/////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๗

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๕๗ สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทที่ ๑  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นเป็นปีที่ ๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(๔) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับปริญญาตรี

(๕) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๑.๒ สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๓) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๔) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๕) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(๖) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

๑.๔ กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๕  คนประกอบด้วย ๑. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคม  ๒. เลขาธิการ สมาคม ๓. เหรัญญิก สมาคม ๔. นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคม และ ๕.กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่อง แต่ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาให้กับสมาคมฯ ทุกภาคการศึกษา

๑.๖ จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้นั้น ได้แบ่งตามระดับชั้นของการศึกษา ดังนี้

ลำดับ

ระดับชั้นการศึกษา

จำนวนเงินต่อทุน

มัธยมศึกษาตอนต้น

๕,๐๐๐ บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๗,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๘,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

๑๑,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-วิทยาลัย

๑๓,๐๐๐ บาท

๖.

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัย

๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ          กรณีที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

 

ประเภทที่ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒.๒ คุณสมบัติ

(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น

(๔) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

๒.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๗

(๒) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๔) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๕) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๖) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

 

๓. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ download จาก www.tja.or.th

 

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๕๗ โดยจะมีข้อความแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                                           วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประกาศผลการพิจารณา                          วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                                วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

 

๕. หมายเหตุ

สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (๒.๒)

 

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๗

///////////////////////////////////////////////////////////