เชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง รุ่น๕

ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ๔.เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ ๕.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ  โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญหน่วยงานสื่อที่สนใจส่งนักข่าวและช่างภาพเข้าร่วมการอบรม จำนวนหน่วยงานละ ๒ คน (อบรมฟรี) โดยขอความกรุณาส่งรายชื่อนักข่าวและช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.๒๐๙/๐๒/๒๕๕๗

๒๘  เมษายน ๒๕๕๗

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

เรียน    บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง รุ่นที่ ๕”

๒. ใบลงทะเบียนการอบรม

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ๔.เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ ๕.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ  โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวและช่างภาพเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งรายชื่อนักข่าวและช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  -  น.ส.ภัทราพร โพธิ์ทองสุข  โทร. ๐๘๙-๗๙๘-๖๐๒๗

 

 

////////////////////////////////////

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒  ถึงวันอาทิตย์ที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น.            ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

๑๑.๓๐ น.            เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน

๑๒.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.             แนะนำหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง รุ่นที่ 5”

แนะนำเนื้อหาการอบรม

๑๔.๐๐ น.             การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว

๑๕.๐๐ น.             พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๐ น.            การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว (ต่อ)

๑๖.๐๐ น.             การเข้าทำข่าวพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์

๑๘.๐๐ น.             รับประทานอาหารเย็น

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๗.๓๐ น.            รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น.            ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.              ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว

๑๐.๐๐ น.              รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ น.             ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.             การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

๑๖.๐๐ น.             รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๑๕ น.            รายงานทีละกลุ่ม

๑๘.๐๐ น.             รับประทานอาหารเย็น

 

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๗.๓๐ น.            รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น.            ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.              เรียนรู้เรื่องอาวุธและปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ

๑๐.๐๐ น.              รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ น.             เรียนรู้เรื่องอาวุธและปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.           การปฐมพยาบาล

๑๖.๐๐ น.             พักรับประทานอาหารว่าง

๑๖.๑๕ น.            การปฐมพยาบาล  (ต่อ)

๑๘.๓๐ น.          รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๗.๓๐ น.            รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น.           ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.              ทดสอบความเข้าใจทั้งหมด

๑๐.๐๐น.               รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ น.             ทดสอบความเข้าใจทั้งหมด (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.             สรุปผลการทดสอบ จากการปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ทีละขั้นตอน

๑๕.๐๐ น.             สรุปผลการอบรม พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร โดย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๑๖.๐๐ น.            จบการสัมมนา เดินทางกลับ กทม.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

..................................................................................

 

ใบลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โรงแรมไมด้า กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว)  ....................................... .ชื่อเล่น....................................................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)… ... ........................ ........................ ........................ .............................................

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ..................……......................... รหัสไปรษณีย์ …………....….โทรศัพท์………………….…โทรสาร.... .... .... .... .... ...

มือถือ...........…………………..….Email: ……………………………………………………………………………………..

อายุ ……..……ปี     ปัจจุบันสังกัด  ......................................................................................................……………

การศึกษา  (  ) ปริญญาตรี คณะ………………………..…………….สาขาวิชา.............................................................

สถาบันการศึกษา....................................................ปีที่จบ พ.ศ..........................................................

(  )  ปริญญาโท คณะ.....................................................สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...................................................ปีที่จบ พ.ศ.........................................................

(  )  อื่นๆ.......................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน………............................................…...ตำแหน่ง ….................................อายุงาน...................... ปี

ลักษณะงาน

...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

ท่านมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” หรือไม่ ถ้ามีกรุณา

...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

...................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม

 

ลงชื่อ……………………...........………                                 ลงชื่อ…………….………………………..

(..................................................)                          (...............................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                          หัวหน้างานผู้รับรอง

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม -  น.ส.ภัทราพร โพธิ์ทองสุข  โทร  ๐๘๙-๗๙๘-๖๐๒๗

 

ดาวน์โหลดเอกสาร