ขอเชิญสมัครรับทุน NSK อบรมเกี่ยวกับด้านวิชาการหนังสือพิมพ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ที่  สขนท. 034 / 15 / 2557

9  มิถุนายน  2557

เรื่อง    ขอเชิญสมัครรับทุน NSK  อบรมเกี่ยวกับด้านวิชาการหนังสือพิมพ์  ณ  ประเทศญี่ปุ่น

เรียน    บรรณาธิการ

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ได้รับการประสานงานจากสมาคมผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา   และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Nihon Shinbun Kyokai  หรือ  NSK ) ให้คัดเลือกนักข่าวผู้มีความสนใจเข้ารับทุน NSK-TJA จำนวน 1 ทุน เพื่อศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 2- 13 กันยายน 2557  เป็นเวลา 12 วัน

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมายังท่านโปรดแจ้งให้สมาชิกที่อยู่ในสังกัดเข้าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนดังกล่าว (ส่งได้ฉบับละ 1 คน) โดยส่งชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 และผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ผู้สมัครต้องมีอายุ ไม่เกิน 35 ปี 2.ต้องเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพหนังสือพิมพ์ประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  3. ต้องเป็นผู้สามารถ เข้าใจ อ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ และ 4. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร. 02-6689422 พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 2.ประวัติย่อของ หนังสือพิมพ์ที่ผู้สมัครประจำการอยู่ (ภาษาอังกฤษ) 3. หนังสือยินยอมจากต้นสังกัดในการอนุญาตให้ผู้สมัครเดินทางไปรับทุนได้ (ภาษาอังกฤษ) 4. ประวัติการทำงาน หนังสือพิมพ์ของผู้สมัคร ( ภาษาอังกฤษ )

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาดำเนินการแจ้งสมาชิกให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

//////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลด จดหมายแบบ doc แบบ pdf

***** ดาวโหลด แบบฟอร์มใบสมัครส่งภายใน 13 มิย. ********