ส.นักข่าวฯ;มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๒ ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพุธที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗  และมารับการสัมภาษณ์จากกรรมการบริหาร สมาคมฯในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรณีที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯแล้วต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วย

/////////////////////////////////////////////

ดาวโหลด จดหมาย และใบสมุัครแบบ doc

ดาวโหลด จดหมาย และใบสมุัครแบบ pdf

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่  สขนท. ๐๓๕/ ๑๕ / ๒๕๕๗

๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรียน     เพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ใบสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๒ ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพุธที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗  และมารับการสัมภาษณ์จากกรรมการบริหาร สมาคมฯในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรณีที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯแล้วต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิก สมาคมฯ ท่านอื่นๆ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน      โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี  ๒๕๕๗

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว  โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีเมล์ tjareporter@gmail.com   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๑.๓ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๖ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

๑.๗ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว หรือด้านสื่อมวลชนอื่นๆ เป็นอย่างน้อย ๒ ปี

๑.๘ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาโทใดๆมาก่อน

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนจำนวน ๒ ใบ

๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ใบ

๒.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ใบ

๒.๖ ประวัติการทำงาน

๒.๗ สำเนาบัตรพนักงาน

๒.๘ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด จำนวน ๑ ใบ

๒.๙ เอกสารประกอบการพิจารณาทุนอื่นๆ เช่น ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

 

๓. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

๓.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้

๓.๒ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร  โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน  ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง

๑)  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปี  เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕  ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ  W ในการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุน

๒) ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน  ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดและต้องสำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓) มีความประพฤติที่ดี  และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๔) มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

๕) ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสายสื่อสารมวลชน

๖) ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

๓.๓ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มีความประสงค์จะเลือกจัดทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่ท่านสังกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ท่านศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการเลือกการจัดทำวิทยานิพนธ์  (แผน ก. )

๓.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

๔. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗  และต้องมารับการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. และกรณีที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯแล้วต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วย โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

๕. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

หนังสือแสดงความจำนง

ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี ๒๕๕๗

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท (  )สามัญ (  )วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.......................................................................................

ประสงค์จะรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะ………………..…..…..

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ…………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

เหตุผลและความคาดหวังในการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทครั้งนี้

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(  )   สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๗

(  )  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(  )  สำเนาผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

(  )   หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(  )    อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลด จดหมาย และใบสมุัครแบบ doc

ดาวโหลด จดหมาย และใบสมุัครแบบ pdf