16ส.ค.57-อบรมความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน ในหัวข้อ “วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ รู้แล้วรวย”


เมื่อวัที่ 16 ส.ค. 57 สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน ในหัวข้อ “วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ ที่รู้แล้วรวย” โดยมีนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเปิดโครงการ ณ  ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1.ความสำคัญของการออมเงิน  2.จัดสรรเงินอย่างไรให้ได้ตามเป้า ออมเงินอย่างไรให้รวย 3. หลักการวางแผนการเงินให้กับตัวเอง  4. รูปแบบการออมเงิน การฝากเงิน และการลงทุนประเภทต่างๆ 5. การประเมินความเสี่ยงให้กับตัวเอง นอกจากนี้จะมีการให้คำปรึกษาการวางแผนออมเงินเป็นรายบุคคล กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร อีกด้วย โดยมีนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 30 คน จากสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุและเว็บไซด์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ที่ สขนท. ๐๕๑/ ๑๕ / ๒๕๕๗

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน ในหัวข้อ “วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ รู้แล้วรวย”

เรียน      สื่อมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน ในหัวข้อ “วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ รู้แล้วรวย” ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 อาคาร ศูนย์ฝึกอบรม tower D ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย ๑.ความสำคัญของการออมเงิน  ๒.จัดสรรเงินอย่างไรให้ได้ตามเป้า ออมเงินอย่างไรให้รวย ๓. หลักการวางแผนการเงินให้กับตัวเอง  ๔. รูปแบบการออมเงิน การฝากเงิน และการลงทุนประเภทต่างๆ ๕. การประเมินความเสี่ยงให้กับตัวเอง นอกจากนี้จะมีการให้คำปรึกษาการวางแผนออมเงินเป็นรายบุคคล กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร อีกด้วย

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสื่อมวลชน ผู้สนจใจเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่ท่านสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ tjareporter@gmail.com ภายในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไม่เสียค่าลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัด ไม่เป็นสมาชิก สมาคมฯก็สมัครได้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการอบรมไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านด้วย ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  และ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน

ในหัวข้อ วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ รู้แล้วรวย

ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 อาคาร ศูนย์ฝึกอบรม tower D

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

กำหนดการ

9.00 -9.30                      ลงทะเบียน และรับประทาน Coffee Break

 

9.30 - 9.35                     พิธีกรกล่าวต้อนรับ

9.35 - 9.40                     กล่าวต้อนรับโดย คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9.40 – 9.50                    กล่าวเปิดการอบรมโดย คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

9.50 - 12.00                   Workshop “วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ ที่รู้แล้วรวย”

- ความสำคัญของการออมเงิน

- จัดสรรเงินอย่างไรให้ได้ตามเป้า ออมเงินอย่างไรให้รวย

- หลักการวางแผนการเงินให้กับตัวเอง

โดย คุณชลธี พรโรจนางกูร ผู้จัดการโครงการ สายเงินฝากและการลงทุน กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์

12.00 - 13.00                 รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.30                 Workshop “วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ รู้แล้วรวย” (ต่อ)

- รูปแบบการออมเงิน การฝากเงิน และการลงทุนประเภทต่างๆ

- การประเมินความเสี่ยงให้กับตัวเอง

โดย คุณกำพล อัศวกุลชัย Head of Wealth Academy สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์

 

14.30 - 15.45                 แยก Workshop ให้คำปรึกษาการวางแผนออมเงินเป็นรายบุคคล กับเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์

15.45 - 16.00                 กล่าวสรุป

16.00                            เสร็จสิ้นการอบรม

+++++++++++++++++++