30ส.ค.57-ภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ"

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมกับ นักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ" เมือวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซร์ จ.นครปฐม

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

สัมมนาเชิงปฏิบิติการ

“ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

วันศุกร์ที่ 29- วันเสาร์ที่  30 สิงหาคม 2557 
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม

16.00 น.                       ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

18.00 น.                       อาหารเย็น

19.00 น.                  บรรยาย “กลไกการกับกำกับดูแลของสื่อ”

โดย นายธิปไตร แสละวงศ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

20.00 น.                  สนทนา “สภาพปัญหาของคุณภาพของนักข่าวกับการอภิวัฒน์สื่อ”


วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม

07.00 น.                       อาหารเช้า

09.00 น.                  ระดมความคิดเห็น

“แผนยุทธศาสตร์ เสนอโครงการ และนำเสนอรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดย ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

12.00 น.                       อาหารกลางวัน

13.00 น.                  ระดมความคิดเห็น  (ต่อ)

“แผนยุทธศาสตร์ เสนอโครงการ และนำเสนอรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

15.00 น.                  สรุปการสัมมนา มอบหมายภารกิจ