๑๘ ตค. ๕๗-ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น ๘

 

ดูภาพบรรยากาศทั้งหมด

 

 

 

ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น  ๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น ๘ ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติและสัตว์ มีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและครอบครัวนักข่าว  ในวันเสาร์ที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และรับจำนวนจำกัด  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนับสนุนโดย ซาฟารีเวิลด์ และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

โทร  ๐๒ – ๖๖๘๙๔๒๐-๒ , ๐๒ – ๒๔๓๘๖๗๓

www.tja.or.th