การอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ”

 

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ และ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๑๖ คน

 

 

กำหนดการอบรม

“พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ”

วันเสาร์ที่ ๒๒ – อาทิตย์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

ณ อาคารศศนิเวศน์  จุฬาฯ

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันเสาร์ที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ห้องประชุมอลัมไน  ศศนิเวศน์ จุฬาฯ)

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.             ลงทะเบียน

๙.๐๐- ๙.๑๕                        เปิดการฝึกอบรม

โดย รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.           เรื่อง  คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ

โดย  ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         เรื่อง เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ

โดย อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.        เรื่อง การเขียนบทวิทยุ

โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          ฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนบทวิทยุ เขียนบทรายการสารคดีที่ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์                      การใช้ VOX POP และการใช้เสียงประกอบ เพื่อให้รายการน่าสนใจ และนำมาผลิต

ห้องปฏิบัติการให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที ให้แบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน

วันอาทิตย์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ห้องประชุมดิพาสเจมส์ ศศนิเวศน์ จุฬาฯ)

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ –๑๐.๓๐ น              เทคนิคการสัมภาษณ์เข้ารายการ และบอกเล่าประสบการณ์กับจรรยาบรรณ

ของนักจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียน

โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง    ผู้ประกาศข่าวรายการ Good Morning Asean

และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสต์ จุฬาฯ

นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ  บรรณาธิการ มติชนออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการ  นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง สำนักข่าวเนชั่น

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ -๑๒.๐๐ น.           นำเสนอผลงานโดยผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม และร่วมวิพากษ์ผลงาน

โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.          ประเมินผลการฝึกอบรม และ กำหนดวันฝึกปฏิบัติ รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว

๑๔.๐๐ น. ปิดการอบรม

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ”

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด
1 นางสาว พวงทิพย์  กลิ่นจันทร์ ไทยโพสต์
2 นางสาว ณัฐินี  จันทร์เอียด ฐานเศรษฐกิจ
3 นาย พงษศักดิ์  วอทอง นิตยสาร HotGolf
4 นางสาว ศิริพร  กิจประกอบ ช่อง 9 อสมท.
5 นางสาว รัชดาภรณ์  ม่วงทำ สสส.
6 นางสาว นันทพร  ทาวะระ สถานีข่าว ทีเอ็นเอ็น24
7 นางสาว ดารินทร์  หอวัฒนกุล ไทยรัฐทีวี
8 นางสาว พิมพ์นารา  ประดับวิทย์ สำนักข่าวเนชั่น
9 นางสาว สุนทรีย์  ชุ่มมงคล สำนักข่าวทีนิวส์
10 นางสาว เยมิณ  แหวนเครือ สำนักข่าวไทย อสทม.
11 นางสาว ดารากาญจน์  ทองลิ่ม สำนักข่าวไทย อสทม.
12 นาย ศุภวุฒิ  คงสวัสดิ์ ซีไทม์มีเดีย
13 นาย บัญชา  จันทร์สมบูรณ์ แนวหน้า
14 นางสาว รัตติยา  เรืองขจร อสมท.
15 นาย อานุภาพ  เงินกระแชง ไทยรัฐ
16 นาย ณัฐวุฒิ  กรัณยโสภณ ประชาชาติ

 

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักข่าวทั่วไปในสื่อประเภทต่างๆ ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ หรือนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ  เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการผลิตรายการวิทยุ และพัฒนาทักษะการถ่ายทอดข่าวสารหรือการสื่อสารไปยังผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้เข้มแข็งขึ้น  และฝึกปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการอบรม โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗     ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๗  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย  ๑. คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ       ๒. เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ   ๓.บอกเล่าประสบการณ์กับจรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ    ๔.การเขียนบทวิทยุ     ๕. ฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนบทรายการสารคดีที่ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์  การใช้ VOX POP และการใช้เสียงประกอบ และ  ๖. ฝึกปฏิบัติจริง ผลิตรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ๑ ครั้ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕  เมกะเฮิร์ต ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ต่ำกว่า  ๑-๓ ปี และมีความสนใจในการจัดรายการวิทยุ  สามารถสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕  หรือ E-mail : tjareporter@gmail.com สอบถามรายละเอียดที่  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒    อบรมฟรี  ด่วนรับจำนวนจำกัด ๑๕ คน เท่านั้น