ขอเชิญร่วมทำข่าวกอลฟ์การกุศล ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

ที่ สขนท. ๑๙๐/๑๕ / ๒๕๕๗

๑ ธันวาคม   ๒๕๕๗

 

เรื่อง                  ขอเชิญร่วมทำข่าวกอลฟ์การกุศล ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน                บรรณาธิการข่าวกีฬา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดการแข่งขัน

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ ๖๐ ปี สมาคมฯขึ้นในโอกาสครบรอบ

๖๐ ปี สมาคมฯ ระหว่างวันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่บทบาทสมาคมนักข่าวฯ ด้านการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน ๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและจิตสำนึกให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ ๓. ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ และ ๔. เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดทำโครงการแข่งขันกอลฟ์การกุศล ๖๐ ปี สมาคม ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขึ้นในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกอล์ฟ กองทัพบก

 

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จะจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นใน วันอังคารที่ ๒

ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป (เวลา ๑๑.๔๕ น.  คณะทำงานร่วมถ่ายภาพที่หลุม เวลา ๑๒.๐๐ น.ShotGun Start) ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา โดยมีนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานอำนวยการแข่งขัน และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้เปิดงาน   จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งนักข่าวและช่างภาพมาร่วมทำข่าวการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งนี้และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล)

ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

กำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ๖๐  ปี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยเกียรติยศประเภททีม

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ชิงถ้วยเกียติยศประเภทบุคคล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗

ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.                  ลงทะเบียน รับของชำร่วย ทานอาหารก่อนออกรอบ

๑๑.๓๐-๑๑.๕๐ น.                  เชิญนักกอล์ฟไปประจำหลุมที่กำหนด

๑๑.๔๕ น.                              คณะทำงานร่วมถ่ายภาพที่หลุม๑

๑๒.๐๐ น.                              ShotGun Start

๑๗.๓๐ น.                               เสร็จการแข่งขัน

๑๘.๓๐ น.                               เริ่มงานเลี้ยงและประกาศผลรางวัล

 

ประสานงานติดต่อ  ขนิษฐา สุโกมล  ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมฯ โทร.  ๐๘๖-๓๔๙-๙๔๔๖

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑