หลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”

หลักการและเหตุผล

ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกร่วมให้กับประชาชนพลเมืองในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและชมรมนักข่าวอาเซียน ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักข่าว รวมถึงบรรณาธิการ ผู้บริหารสื่อมวลชนจากสื่อมวลชน และนักวิชาการ อีกทั้งตัวแทนองค์กรเอกชนของไทย โดยมีหัวข้อการศึกษาและการสัมมนาที่แตกต่างกันไป ครอบคลุมทั้งสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนคือการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community - APSC) เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community - AEC) และสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า เสาประชาคมเศรษฐกิจ เป็นมิติที่ประชาชนและสื่อมวลชนไทยมีความตื่นตัวและให้ความสนใจมากที่สุด ในขณะที่เสาการเมืองความมั่นคงยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้งๆส่งผลกระทบต่อชีวิตของ "พลเมืองอาเซียน" ความร่วมมือทางด้านนี้จำเป็นมากเพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน ยิ่งในช่วงที่ผ่านมาและอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

 

ในปีนี้ คณะผู้จัดทำหลักสูตรมีความมุ่งมั่น ต้องการเน้นส่งเสริมให้นักข่าวไทยได้ศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมิติการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียนเป็นการเฉพาะ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหลักสูตรให้มีการศึกษาอย่างเจาะลึกมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนในระดับต่าง ๆ

๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สื่อมวลชนที่สนใจมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า ผลิตและเผยแพร่ผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน

๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในหมู่สื่อมวลชนไทยที่รายงานข่าวเกี่ยวกับอาเซียน และสื่อมวลชนจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันต่อไปในอนาคต

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงในประเทศสมาชิกอาเซียน ระดับภูมิภาค และความเชื่อมโยงกับการเมืองระดับโลก

๒. สาธารณชนได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ผ่านผลงานของผู้เข้าอบรม ทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมและในอนาคต

๓. ผู้เข้าร่วมอบรมมองเห็นและเกิดความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน เกิดแรงบันดาลใจที่จะค้นคว้าและสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสื่อสารมวลชนที่กว้างและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไป

วิธีการดำเนินการ

การอบรมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ภาคทฤษฎี (ฟังบรรยายและอภิปรายเป็นเวลา ๕ สัปดาห์) การทำรายงานส่วนบุคคล และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเสนอหัวข้อการทำรายงานส่วนบุคคลที่สนใจพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และนำเสนอรายงานนี้ก่อนจบหลักสูตร โดยรายงานนี้จะได้รับการเผยแพร่ทางเครือข่ายของชมรมนักข่าวอาเซียน และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และอาจนำไปพัฒนาเป็นผลงาน เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนผ่านทางสื่อมวลชนต่อไป

สถานที่และระยะเวลาที่จะดำเนินการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่  ๗ กุมภาพันธ์ –  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

 

จำนวนและรายละเอียดผู้เข้าร่วม

รวม ๓๐ คน เป็นนักข่าวทุกสังกัดทุกสายที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ คน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ จำนวน ๕ คน และผู้แทนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕ คน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและชมรมนักข่าวอาเซียน

๕๓๘/๑  ถนนสามเสน เขตดุสิต  กทม.   ๑๐๓๐๐

โทร  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  โทรสาร  ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th email: tjareporter@gmail.com

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายกวี จงกิจถาวร                       อดีตนายกสมาคม และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี           อดีตนายกสมาคมและที่ปรึกษาชมรมนักข่าวอาเซียน

ประธานโครงการ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี             อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รองประธานโครงการ

นางสาวตติกานต์ เดชชพงศ         กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายนเรศ เหล่าพรรณราย             เลขานุการ ชมรมนักข่าวอาเซียน

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาว เทียมใจ ทองเมือง           ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ ชมรมนักข่าวอาเซียน

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๗ กุมภาพันธ์ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

สัปดาห์ที่ ๑ วันเสาร์ที่  ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การปฐมนิเทศและเปิดหลักสูตร

(ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด)

๑.  Overview ASEAN Political-Security Community

คุณกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. ทิศทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก ASEAN และผลกระทบต่อความเป็นประชาคมอาเซียนโดยรวม

อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

 

สัปดาห์ที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

๓. International Political Economy in ASEAN

รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด

๔. การบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งภายในและนอกอาเซียน

ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สัปดาห์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕. การจัดการแรงงานข้ามชาติกับปัญหาการค้ามนุษย์

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๖. ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามแบบใหม่

พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี ผอ.ตม.ดอนเมือง

 

สัปดาห์ที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  - ๑ มีนาคม  ๒๕๕๘

๗. ลงพื้นที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

สัปดาห์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

๘. สิทธิมนุษยชนในอาเซียน การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (civil society)

ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยใน AICHR

๙. ความร่วมมือและความมั่นคงด้านพลังงานในอาเซียน การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

คุณวิฑูรย์ เพิ่งพงศาเจริญ ผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาลุ่มน้ำโขง (TERRA) มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

 

สัปดาห์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๐. ประชุมเตรียมการลงพื้นที่ดูงานในต่างประเทศ

 

สัปดาห์ที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙- วันอาทิตย์ที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๑. ศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น ๒ เส้นทางคือ เมียนมาร์และอินโดนีเซีย

 

สัปดาห์ที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๒. สัมมนาและพิธีปิดหลักสูตร

 

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใน ๒ เส้นทางข้างต้น หากเส้นทางใดมีผู้เลือกมากกว่าจำนวนที่กำหนด จะต้องมีจับสลากผู้ที่เกินไปศึกษาดูงานในเส้นทางอื่น โดยผู้เข้าอบรมในแต่ละเส้นทางต้องร่วมกันจัดรายงานการศึกษาดูงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาปิดหลักสูตรด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องส่งผลงานส่วนบุคคลให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าสำเร็จหลักสูตรโดยสมบูรณ์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการศึกษาดูงานในประเทศ

“ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๘

เสาร์ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๐๖.๓๐                         ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐                         ถึงโรงแรมอินโดจีน  จังหวัดสระแก้ว

๑๐.๑๕                         กล่าวต้อนรับและเล่าถึงภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว

๑๐.๔๕                         พักเบรก

๑๑.๐๐                         เสวนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว กับการเป็นประชาคมอาเซียน

ผู้ร่วมเสวนา ผู้แทนจากกองกำลังบูรพา ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด ผู้แทนจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ

๑๒.๓๐                         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐                         ลงพื้นที่ ชมด่านหนองเอี่ยน-สตึงบท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ข้ามฝั่งไปตลาดปอยเปต คาสิโน

๑๗.๐๐                         เดินทางกลับฝั่งไทย

๑๘.๐๐                         รับประทานอาหารเย็น

 

อาทิตย์ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๙.๐๐                         แนะนำจังหวัดสระแก้ว โดยคุณธีระ แสงสุรเดช ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

๐๙.๔๕                         พักเบรก

๑๐.๐๐                         สนทนากับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้แทนจากสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชน จังหวัดสระแก้ว

"จังหวัดสระแก้วในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน"

๑๑.๓๐                         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐                         เดินทางออกจากโรงแรม ศึกษาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ตลาดโรงเกลือ

เที่ยวปราสาทสด๊กก๊อกธม เดินทางกลับ กทม.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Trip schedules  Myanmar

 

Thursday March 19, 2015

07.15               FD 251 Leave Bangkok  (Donmueang) for Yangon

08.00               Arrive in Yangon

10.00-12.30     Royal Thai Embassy, Yangon**1

13.00-14.30     7DaysNews **2

15.00-16.30     Myanmar Journalists Network **3

17.00-18.30     Shwedagon Pagoda

19.00               Myanmar Journalists Association, Dinner **4

21.00               Overnight Stay  at  http://www.hotelyankin.com/

Friday March 20, 2015

08.30-10.00     Union Solidarity and Development Party **5

10.30-12.00     National League for Democracy Party **6

12.30               Lunch

14.00-15.30     Myanmar Peace talk/ NGO  **7

พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - ปากช้างเผือก - พระหินอ่อน

21.00               Overnight Stay  at http://www.hotelyankin.com/

Satureday  March 21, 2015

………..            Leave Yangon for Mandalay

สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบตองตามมัน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง

วัดกุโสดอ- Mandalay Hill

21.00               Overnight Stay  at http://www.shwephyuhotel.com.mm/index.html

Sunday March 22, 2015

พระมหามุนี

12.50               FD 245 Leave Mandalay for  Bangkok

15.15               Arrive in Bangkok

The Delegation of Thai Journalists Association

will visit Myanmar from 19-22 March 2015

 1. Mr. Anucha Charoenpo                                            editor                                                     Bangkok Post News Newspaper
 2. Mrs.Thanida Tansubhapol                                      sub committee                                     Thai Journalists  Association
 3. Miss. Thiamjai Thongmuang                                   manager                                               Thai Journalists  Association
 4. Miss. khanittha sukomol                                            Assistant manager                              Thai Journalists  Association
 5. Miss. Tipsuda Chadee                                             reporter                                                 Bright TV
 6. Miss. Pattraporn Paibulsin                                       Foreing News Journalist                    Daily News Newspaper
 7. Miss. Prakayprom Wongwooth                                reporter                                                 Prachachat  Newspaper
 8. Miss. Jintana Panyaarvudh                                      Managing Editor                                 The Nation Newspaper
 9. Mr.Werapod Indrapan                                              Journalist                                              Thairath Newspaper
 10. Mr. Singh Singkhajorn                              Assistant  Professor in communication           Bansomdejchaopraya Rajabhat University
 11. Miss. Kamolchanok Dhilokratchatasakul              Re-wriiter                                               Mono Broadcast
 12. Mrs. Angtida Limpattamapanee                             Associate Professor                            Ramkhamhaeng University
 13. Miss. Siriporn Wiriyadeetrakul                                 Public Relations officer                      Charoen Pokphand Produce
 14. Miss. Maunfun Chiraiam                                           Media Relation Manaer                      Charoen Pokphand Foods
 15. Mr. Wattana Pimonsiripol                                         Head of politice Reporter                  Thairath Online
 16. Miss. Nantaporn Tavara                                            reporter                                                 Thai News Network

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Trip schedules  Indonesia

Wednesday, March 18, 2015

20.55               Leave Donmuang Airport

00.25               Arrive Jakarta

Thursday March 19, 2015

08.30-10.00     Visit ASEAN Secretariat

10.30-12.00     Visit Indonesia Press Council

12.00               Lunch hosted by Indonesia Press Council

14.00-15.30     Visit Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi: KPK)

16.00-17.30     Visit Royal Thai Embassy

18.30               Visit CPN Group Department store and Dinner hosted by CPN Group

Friday March 20, 2015

09.00-10.30     Kompas Gramedia Group

11.00-13.30     Bangkok Bank Limited, Jakarta

14.00-15.30     Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

16.30               SCG Jakarta, Dinner

Saturday, March 21, 2015

05.50               Leaving Jakarta for Yogyakarta

06.55             Arrive Yogyakarta

9.00                Check-in at Hotel

10.00               Meet with Local newspaper group

12.00               Lunch hosted by Indonesia Journalists Association, Yogyakarta Branch

13.30               City tour

18.30               Dinner

Sunday, March 22, 2015

09.00             Visit of Borobudur Stupa and surrounding

12.00              Lunch

12.55              Leave for Jakarta

16.45           Leave for Bangkok

20.15            Arrive Bangkok safely

 

The Delegation of Thai Journalists Association

will visit Indonesia from 18-22 March 2015

 1. Miss.Kornchanok Raksaseri                    Vice President,                    Thai Journalists Association
 2. Miss Tatikarn Dechapong                        Director,                                                Thai Journalists Association
 3. Miss. Pattaraporn Pothongsuk                Officer,                                   Thai Journalists Association
 4. Miss. Pantipa Wacharath                         Reporter,                               MCOT Public Company Limited
 5. Mr. Sathapat Phaethong                          News anchor/Reporter,NBC Next Vision Company Limited- Nation TV
 6. Miss. Nillaya Treeworawat                        Reporter,                               BEC News
 7. Miss. Pensopa Sukontarak                      senior reporter,                    thairath tv
 8. Miss. Wanwilai Yapan                               News editor,                         RS Company Limited
 9. Miss. Thanyalak Thongmaen                  Information and public relations officer,ASEAN Studies Centre, Thammasat University
 10. Miss. Jaraya Boonmark                             coordinator,                          Transbordenews
 11. Miss. Somruthai Leerapaiboonskun      public relations,                  Charoen Pokphand Foods Public Company Ltd
 12. Miss. Supakiti Sahavechaphan              Gernaral Manager,             Charoen Pokphand Foods Public Company Ltd
 13. Mr. Athipong Loychuen                             Reporter,                               Naewna newspapers
 14. miss. Parichat Chalermsri                        Reporter,                               Siam Rach limited
 15. Mr. Virat Santisathiankun                          Senior corporate communication officer,Chia thi co,ltd
 16. Miss. Napaporn Chaemtuptim                Reporter,                               AEC consult and connect

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการปฐมนิเทศ

“ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ น.                                  ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.                   พิธีเปิด

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางสาวปิยะพร วงศ์เรือง ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน

**ผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน**

๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.                   กิจกรรมแนะนำตัว

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.                    Overview ASEAN Political-Security Community”

นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                    อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                    กิจกรรมกรุ๊ปไดนามิค

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.                    พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.                   “แรงบันดาลใจในการอบรมอาเซียนจากศิษย์เก่า”

๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.                   งานเลี้ยงสังสรรค์

วันอาทิตย์ที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.                    "ทิศทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก ASEAN และผลกระทบต่อ

ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยรวม”

**ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                    อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   กิจกรรมกรุ๊ปไดนามิค

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.                   ชี้แจงกฎกติกามารยาทในการเข้าอบรม และเส้นทางการศึกษาดูงานและผู้เข้าอบรมร่วมกันแสดง  ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ

๑๖.๐๐ น.                                  เดินทางกลับกรุงเทพฯ

//////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลด

-จดหมายเชิญร่วมการอบรม (doc) (pdf)

-โครงการ อบรม  (pdf)

-แบบฟอร์มใบสมัคร (doc)  (pdf)

/////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. ๐๐๖ /๑๕/๒๕๕๘

๑๖  มกราคม   ๒๕๕๘

เรื่อง      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน:

การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน

เรียน บรรณาธิการข่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน: การเมืองและความมั่นคงฯ

๒. หลักสูตรและตารางการอบรม

๓. ใบสมัครเข้ารับการอบรมและหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน

 

ด้วย ชมรมนักข่าวอาเซียนและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ โดยการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะจัดทำโครงการอบรม ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน:  การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน  โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าร่วมฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยจัดให้มีการบรรยายทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์  – ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นระยะเวลารวม ๘ สัปดาห์

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเป็น ๑. นักข่าว (สามารถสมัครได้ทุกสังกัดและทุกสาย) ๒. มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓-๘ ปี เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน ๑ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของระยะเวลาอบรม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยส่งใบสมัครเข้ามาที่tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมส่งมายังสมาคมฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงานติดต่อ : ขนิษฐา สุโกมล  โทร.  ๐๘๖-๓๔๙-๙๔๔๖