ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ที่ สขนท. นว.๐๖๘/๑๕/๒๕๕๘

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๗   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๗  และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักข่าวผู้ล่วงลับ ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑน์  ศรีขำ)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ               ๑. เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถ

ขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุม

ถนนราชสีมา

๒.  สำหรับสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่จะได้รับแจกเสื้อที่ระลึก ๖๐ ปีสมาคม (จำนวนจำกัด)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เวลา / สถานที่

กิจกรรม

ณ  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

๐๙.๐๐ น.

ทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ*** วันมาฆบูชา

ณ ห้องอิศรา  อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๗

* พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สมาคม

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๒.๐๐ น.

* พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนักข่าวที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ

๑๓.๓๐ น.

ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สมาคม

๑. ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละสิบสองเดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

๒. ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ ๑๗.  กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละ “สองปี” เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีในระหว่างที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังไม่ได้รับตำแหน่งให้คณะกรรมการ บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อันเป็นงานปกติไปพลางก่อน

๓. ความจำเป็นที่ต้องแก้ไข

แม้การบริหารจัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นงานอาสาที่ไม่ได้รับผลตอบแทนใดใด แต่สถานะของสมาคมในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรภายนอก ตลอดจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทั้งนี้ก็เนื่องจากความพยายามในการบริหารจัดการของกรรมการบริหารแต่ละชุดในช่วงที่ผ่านมา แต่ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ สมาคมฯ ในฐานะองค์กรนำวิชาชีพสื่อมวลชน จำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ และโดยเฉพาะแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในระยะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะอีกต่อไป ‘สมัยดำเนินงาน’ ๑ ปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญ

จึงเห็นสมควรปรับเวลาการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จากสมัยละสิบสองเดือน เป็นสมัยละยี่สิบสี่เดือน (สองปี) ส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งยังคงเป็นไปตามเดิม คือ ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้ (ข้อ ๒๓ วรรคสาม) และกรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้ (ข้อ ๒๓ วรรคหก)

บทเฉพาะกาล ให้มีผลบังคับใช้สำหรับคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่  ๑๗ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

๔. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๖ ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้

๔.๒ ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๔ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง และจะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้

๔.๓ ระเบียบชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งฯ

๔.๔ ข้อบังคับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละสองปี เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และข้อ ๒๓ วรรคสาม ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้

๔.๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๘ กรรมการ (แพทยสภา) ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

๔.๖ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี วิธีการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ