เอกสารกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ นำเสนอต่อสภาปฏิรูป เรื่อง “กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

 

เอกสารกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ นำเสนอต่อสภาปฏิรูป
เรื่อง “กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2558