สมาคมนักข่าวฯ;มอบทุน ปริญญาโท ม.หอกาคค้าไทย 1 ทุน (สมัครภายใน 27 เมษายน)‏

ที่  สขนท. ๐๑๐ / ๑๖ / ๒๕๕๘

๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๓ ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และต้องมาสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิก สมาคมฯ ท่านอื่นๆ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน      โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี  ๒๕๕๘

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท)  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ส่งใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. คุณสมบัติ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๒. สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) พ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๓. หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

(๓) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(๔) หนังสือรับรองจากบรรณาธิการ

๔.  กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๕  คนประกอบด้วย ๑. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคม  ๒. เลขาธิการ สมาคม ๓. เหรัญญิก สมาคม ๔. นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคม และ ๕.กรรมการฝ่ายวิชาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินโดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครฯ ใน วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๕. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๘ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ download จาก www.tja.or.th