กำหนดการ รับทุนการศึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน  2558 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

9.00 น.                   ลงทะเบียน

10.00 น.                    กล่าวเปิดโดย

คุณวันชัย วงศ์มีชัยนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดย

คุณวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี

กล่าวถึงความสำเร็จในการรับทุนโดย

ผู้แทนนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 2 คนคือ

คุณภัสนันท์ สะอาดถิ่น จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(บุตรของคุณวรานนท์ สะอาดถิ่น จากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้)

คุณพัณณิตา เหลืองทองกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(บุตรของนายธีรพงษ์ เหลืองทองกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

 

10.15 น.                   พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

10.30 น.                   ผู้รับทุนทั้งทุนต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

10.40 น.                   เริ่มการรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2558

11.30 น.                   ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี 2558 ณ ห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ ชั้น1

12.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนต่อเนื่องประจำปี 2558 จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศีกษาปีที่1 ดญ สุวิมล  อัตตะ นาย สุรัตน์  อัตตะ คมชัดลึก
2 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ เปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ นาง กรชนก  เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ
3 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ศุภฤกษ์  อุเทศ นาง ศุภรดา  ญาณพระรักษา มติชน
4 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ชวาลินี  แก้วคงคา นาง ชาลินี  แก้วคงคา มติชน
5 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ธนวรรณ  พิมาลัย นาย สุทธา  พิมาลัย ไทยรัฐ
6 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่3 นส อนันตญา  ชินวงศ์ นาย อาทิตย์  ชินวงศ์ บ้านเมือง
7 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่4 ดช ธนาธิป  นิภากรพันธ์ นาง วาสนา  นิภากรพันธ์ แนวหน้า
8 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่5 นาย กาญจน์ภพ  เรืองศิริ นาย ชิษณุชา  เรืองศิริ ฐานเศรษฐกิจ
9 ทุนต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที6 นส จิตนภา  ศรีกนก นาย เลอสรรค์  ศรีกนก มติชน
10 ทุนต่อเนื่อง อุดมศึกษาฯ ปี1 นาย ชยุตม์  พินิจพงศ์ นาง นุสรา  พินิจพงศ์ ASTVผู้จัดการ
สรุป  ทุนต่อเนื่อง   10  ทุน

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 101 ทุน

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ทุนส่งเสริม อนุบาล1 ดช พีรวิชญ์  โฉลกคงถาวร นาย ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร ไทยรัฐ
2 ทุนส่งเสริม อนุบาล1 ดญ กัญญารัตน์  รอดทอง นาย ชัยสิทธิ์  รอดทอง แนวหน้า
3 ทุนส่งเสริม อนุบาล1 ดช วชิรวิชญ์  นามบุตร นาย วชิรหัตถ์  นามบุตร ASTVผู้จัดการ
4 ทุนส่งเสริม อนุบาล1 ดช ไอศูรย์  นิลนคร นาย ผาณิต  นิลนคร เดลินิวส์
5 ทุนส่งเสริม อนุบาล1 ดช มหาสมุทร  แก้วปัด นส รัชนีย์  ศรีวัฒนชัย โพสต์ ทูเดย์
6 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดญ ชนกนาถ  สอนเรือง นาย วิชัย  สอนเรือง สยามรัฐ
7 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดญ พิชาวีร์  บัณฑราภิวัฒน์ นาย พานิช  บัณฑราภิวัฒน์ เดลินิวส์
8 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดช ศุภวิชญ์  เดชแดง นาย อุทัย  เดชแพง แนวหน้า
9 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดญ ธัญดา  คงสาย นาย ธนัชพงศ์  คงสาย สำนักข่าวเนชั่น
10 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดช ศุภกร  หลิมไทยงาม นาย พนอ  หลิมไทยงาม บ้านเมือง
11 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดช โฆษิต  คำทวี นาย ชยันต์  คำทวี บ้านเมือง
12 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดช ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย นส วิชุดา  อ่อนศิลา ฐานเศรษฐกิจ
13 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดญ กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์ นาง มยุรี  วนะสุขสถิตย์ เดลินิวส์
14 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดญ ภูริทัตตา  สว่างศรี นาย รังสรรค์  สว่างศรี สยามรัฐ
15 ทุนส่งเสริม อนุบาล2 ดช เดชสีหเรศ  นิโครธานนท์ นส ชญานิษฐ  คงเดชสักดา เดลินิวส์
16 ทุนส่งเสริม อนุบาล3 ดช เติมเต็ม  ธไบอัส ไมเออร์ นส ลฎาภา  ทิวะสิงห์ แนวหน้า
17 ทุนส่งเสริม อนุบาล3 ดช ฉันทัช  อัศวชนานนท์ นาย วิบูลย์  อัศวชนานนท์ มติชน
18 ทุนส่งเสริม อนุบาล3 ดญ วิณิษา  เขมะบุลกุล นาย เกริก  เขมะบุลกุล เดลินิวส์
19 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช ภูวิช  แสงศัพท์ นาย เดชาธร  แสงศัพท์ เดลินิวส์
20 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช กฤษธเนศ  ศิลปงาม นาย สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ
21 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช ปภังกร  จินดารัตน์ นาย อโนทัย  จินดารัตน์ บ้านเมือง
22 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช ธนันชัย  นานคงแนบ นส ปาริชาติ  ป่าเขตต์ แนวหน้า
23 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช พศิน  ไชยศร นาย อาคม ไชยศร คมชัดลึก
24 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ ภัทร์ฐรัฐ  สุดโต นาย ฐานิส  สุดโต เดอะเนชั่น
25 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ จันทรัสม์  มีนา นส มณีรัตน์  มีนา โพสต์ ทีวี
26 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ ปาลิดา  วงศ์วานิช นาง วรรณศิริ  วงศ์วานิช มติชน
27 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดญ ชาลิสา  เต๊ะเปีย นาย สันติ  เต๊ะเปีย ASTVผู้จัดการ
28 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดญ สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์ นาย ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์ แนวหน้า
29 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดญ มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์ นาง มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า
30 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดช ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ
31 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที3 ดญ ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาด นาง พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด เดลินิวส์
32 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ปัณณทัต  เสนสอน นาย กัมพล  เสนสอน ASTVผู้จัดการ
33 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช สัจจะ  แก้วสุวรรณ นาง จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ เดลินิวส์
34 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช สุทธิทัต  สานสุวรรณ นส สุจิต  เมืองสุข ประชาชาติธุรกิจ
35 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดญ ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี นส สลักจิตร  ผิวพรรณ์ บ้านเมือง
36 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดญ กุลนัดดา  อินทะเกตุ นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ คมชัดลึก
37 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ปร์วีร์  ทับดวง นาย วิชาตรี  ทับดวง ไทยรัฐ
38 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช สาระวิน  ขุนสงคราม นาย ประภาส  ขุนสงคราม ไทยรัฐ
39 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดญ อริสา  เครือหงษ์ นส สมแข  ปัญจวงศ์ นิตยสารคอหุ้น
40 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ธีรภัทร  ศรีพารัตน์ นส กัญณัฎฐ์  บุตรดี เดลินิวส์
41 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช วกร  เที่ยงตรง นส รวีวรรณ  เสมอตระกูล โลกวันนี่
42 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช รัชตะ  บัวนาค นาง มนัสนันท์  ชูทอง โลกวันนี่
43 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ดี  พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน
44 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ กริยากร  เรืองเกษม นาย จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทย
45 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ กอดี  สุวรรณฤทธิ์ นาง อุษา  มีชารี เดลินิวส์
46 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช ธนดล  บุศยโล่ นาง ออมรัก  บุศยโล่ ไทยรัฐ
47 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์  ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
48 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช ณัฐนนท์  มะณีแสง นาย อาวุธ  มะณีแสง บ้านเมือง
49 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดญ ถลัชนันท์  ทางดี นาย สุธา  ทางดี บ้านเมือง
50 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช กันตพัฒน์  เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ  เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง
51 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช กานต์กริน  หยุบแก้ว นาย บุญมี  หยุบแก้ว คมชัดลึก
52 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ นาย เจริญชัย  อุดมพาณิชย์วงศ์ สยามรัฐ
53 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที6 ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ นาย กฤษดา  พันธ์สุ สยามรัฐ
54 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสนีย์ นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง
55 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม นาย อดิเรก  อินต๊ะพรม ไทยรัฐ
56 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช ภูมิรพี  คชินทร นาง นาตยา  คชินทร เดลินิวส์
57 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช พงษ์พิชิต  ทับบุรี นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี มติชน
58 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ มติชน
59 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดญ วราลี  จันทรสีมา นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา มติชน
60 ทุนส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช ชนาสิน  สาระศาลิน นาย มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ
61 ทุนส่งเสริม มัธยจมศึกษาปีที่1 ดช ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า ไทยรัฐ
62 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ศุภัชฌา  เครือวัลย์ นาย คมน์  เครือวัลย์ TV.3
63 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ นส ศะศิมา  ใจชุ่ม เดลินิวส์
64 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง นาย สมจิตร  บุญแจ้ง ไทยรัฐ
65 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ภาสวิชญ์  วรจินดา นาง ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์
66 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์ นาง ยุวนันต์  สวัสดิวงษ์ เดลินิวส์
67 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์ นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน
68 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ชลเทพ  โมราวรรณ นาย นิติ  โมราวรรณ แนวหน้า
69 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช เกลียว  ดวงโสภา นาย สฤษดิ์  ดวงโสภา มติชนสุดสัปดาห์
70 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ภิญชญานิจฉ์  ประดิษฐ์พงษ์ นส ณิฌา  ฐิติชีวิน เดลินิวส์
71 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช กิตติพศ  หมัดสะและ นาง นุจรีย์  หมัดสะและ ข่าวหุ้นธุรกิจ
72 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ปลื้มปิติ  วงศ์สุวรรณ นส พัสสรวง  นรเทพไพศาล ประชาชาติธุรกิจ
73 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ
74 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ อิงรัก  อุตมางคพงศ์ นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า
75 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช ชาตบดินทร์  ชวนสมบูรณ์ศิริ นาย ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง
76 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช หิรัญรักษ์  สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ แนวหน้า
77 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช นฤดล  รุจิโชค นาง สุชาดา  รุจิโชค มติชน
78 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช อธิปพัฒน์  แกล้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรม ข่าวสด
79 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช แทนไท  แสงเจือ นาย บุญนาค  แสงเจือ โลกวันนี่
80 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช ภูริณัฐ  สระแก้ว นาย ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ
81 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปี่ที่2 ดช พลพร  แพรงาม นาย พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ
82 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ศุภณัฐ  ปัจฉมนันท์ นาง กริชภิญญา  ปัจฉมิมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
83 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ นันทชา  แซ่เตียว นส เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ
84 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ธีรกร  พุ่มพวง นาง จิรากร  พุ่มพวง ไทยรัฐ
85 โอนมาจากฯ มัธยมศึกษาปีที่3 นาย ภัทรธร  บุญสู นาง โนรี  กลิ่นดอกแก้ว โลกวันนี้
86 โอนมาจากฯ มัธยมศึกษาปีที่3 นส. กัญญาวีร์  ศรีอินทร์ นาง สุจิตรา  ศรีอินทร์ ประชาชาติธุรกิจ
87 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ สุญาณี  สุนทรชัย นาย สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์
88 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 นส ตรีทิพย์  ภาวรรณ นาย ปรินทร  ภาวรรณ มติชน
89 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นาย พรเทพ  เดือนขาว นาย วรวุฒิ  เดือนขาว TV.3
90 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นส สุภัทรา  ส้มฉุน นาย ไชยรัตน์  ส้มฉุน ไทยรัฐ
91 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นส ศาตพร  วันเพ็ญ นาย ลำแพน  วันเพ็ญ ข่าวหุ้นธุรกิจ
92 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นาย พัฒน์ศักดิ์  บุณยะกลัมพ นาย โชคชัย  บุณยะกลัมพ มติชน
93 โอนมาจากฯ มัธยมศึกษาปีที่5 นส. ภัทิรา  วินิจ นส นิรมล  ชีระจินต์ เดลินิวส์
94 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นส เบญจวรรณ  ชาวโพธิ์ นาย ฤทธิชัย  ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
95 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นส. ลัดดา  สุวรรณมณี นาย ปริญญา  สุวรรณมณี เดลินิวส์
96 ทุนส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นาย ธีรธร  สุนทรสุข นาย วิทิต  สุนทรสุข โลกวันนี้
97 ทุนส่งเสริม ปวช.1 ดช ยศภัทร  ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ
98 ทุนส่งเสริม ปวช.1 นส. เบญพร  สรหงษ์ นาย อัมพร  สรหงษ์ บ้านเมือง
99 ทุนส่งเสริม ปวช.1 นาย ชิดดนัย  งามพิรุณตระกูล นส สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์
100 ทุนส่งเสริม ปวช.3 นาย ญาณวัฒน์  พันธุ์ศรี นาง จริยา  พันธุ์ศรี คมชัดลึก
101 ทุนส่งเสริม ปวช.3 นาย ณัฐพล  คงวัฒน์ นาง นภา  คงวัฒน์ ASTVผู้จัดการ
สรุป   ทุนส่งเสริม   101  ทุน ๆ ละ 4,000.-  บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น   404,000.-  บาท