เชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ” รุ่นที่ ๖

ที่ สขนท.๒๐๑/๒๕๕๘

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ”

เรียน    หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ”

๒. ใบลงทะเบียนการอบรม

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ ๔.เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ ๕.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินฯลฯ  โดยจะจัดระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวและช่างภาพเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งรายชื่อนักข่าวและช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวันชัย วงศ์มีชัย)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ” รุ่นที่ ๖

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ  คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ น.         ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

๑๒.๐๐ น.         เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.         แนะนำหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง รุ่นที่ ๖”

แนะนำเนื้อหาการอบรม

๑๔.๐๐ น.         การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว

๑๕.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๐ น.         การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว (ต่อ)

๑๖.๐๐ น.         การเข้าทำข่าวพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์

๑๘.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็น

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น.         ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.         การปฐมพยาบาล

๑๒.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.         การปฐมพยาบาล (ต่อ)

๑๘.๓๐ น.         รับประทานอาหารเย็น

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น.         ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.         ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว

๑๐.๐๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๑๐ น.         ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.         การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

๑๖.๐๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๑๕ น.         รายงานทีละกลุ่ม

๑๘.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น.         ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.         ทดสอบความเข้าใจทั้งหมด

๑๐.๐๐น.          รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ น.         ทดสอบความเข้าใจทั้งหมด (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.         สรุปผลการทดสอบ จากการปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ทีละขั้นตอน

๑๕.๐๐ น.         สรุปผลการอบรม พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร

โดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๖.๐๐ น.         จบการสัมมนา เดินทางกลับ กทม.

 

..................................................................................

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนอบรม