สมาคมนักข่าวฯจัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว”

สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว”  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม SIBA Convention วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เยื้องเซ็นทรัลลาดพร้าว สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว”  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม  ณ ห้องประชุม SIBA Convention วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพให้กับนักข่าว

 

สำหรับหัวข้อการอบรมประกอบด้วย  หัวข้อ “บุคลิก คลิกความสำเร็จ” โดยอาจารย์ขนิษฐา คงเพิ่มพูน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น การดูแลรักษาสุขภาพกาย ผิวพรรณ การยืน-เดิน-นั่ง ในทุกอิริยาบถ และมารยาทในการเข้าสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  หัวข้อ “มารยาทในการร่วมโต๊ะอาหารในวาระต่างๆ” (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) โดยอาจารย์นพ ลิมปนะพฤกษ์ เพื่อสร้างความรู้ ความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ลักษณะอาหาร การใช้ผ้าเช็ดปาก การดื่มไวน์ให้เหมาะสมกับอาหาร ตลอดจนการแต่งกายให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ และ หัวข้อ “งานสัมฤทธิ์ กับทัศนคติเชิงบวกในวิชาชีพ” โดย อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน ซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการบรรยาย “Group Dynamics” เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกในอาชีพ และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมต้องส่งใบสมัคร มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์tjareporter@gmail.com หรือโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด  โดยจะพิจารณารับสมาชิกสมาคมก่อน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒ – ๒๔๓๘๖๗๓

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////