“เทพชัย หย่อง” นั่งเก้าอี้ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนใหม่

“เทพชัย หย่อง” นั่งเก้าอี้ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนใหม่

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 17 มิถนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอิศราฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และมีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารชุดใหม่ ดังนี้ ประธานสมาพันธ์ฯ ได้แก่  นายเทพชัย  หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยรองประธานคนที่ 1  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 2 นายอานันต์  นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย) รองประธานคนที่ 3 พ.จ.อ.นพดร ใจอารีย์  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาพันธ์ฯ นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ เหรัญญิก สมาพันธ์ฯ นางสาวพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายเทพชัย กล่าวว่า การได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรสมาคมสมาชิกในประเทศไทย

ในช่วงก้าวเข้าสู่เออีซี  สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องของเออีซี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน