22ธค.-ยื่นจดหมายถึง ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนฯ

องค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กร เสนอร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…….ต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาประกอบการเสนอกฎหมายที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และการธำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ดาวโหลด ร่าง พรบ.คุ้มครองสือฯ ที่ผ่านการหารือของ ๖ องค์กรสื่อเมื่อ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๙

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

 


๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ดาวโหลด ร่าง พรบ.คุ้มครองสือฯ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑