ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุติการพิจารณาออกกฎหมายตีทะเบียนสื่อ ครอบงำประชาชน ถอนร่างกฎหมายออกจากวาระประชุม สปท.

เชิญพี่น้องประชาชนที่รักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นร่วมลงชื่อเรืยกร้อง

"ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุติการพิจารณาออกกฎหมายตีทะเบียนสื่อ

ครอบงำประชาชน ถอนร่างกฎหมายออกจากวาระประชุม สปท."

 

 

http://goo.gl/Nsrvsz