สัมภาษณ์ทูตฟินแลนด์ Finnish Ambassador Satu Suikkari-Kleven ซาตู ซูอิคคารี-เคลเวน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

สัมภาษณ์ทูตฟินแลนด์ Finnish Ambassador Satu Suikkari-Kleven ซาตู ซูอิคคารี-เคลเวน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย


เสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์ที่ผกผันอย่างชัดเจนกับระดับของคอรัปชั่น ในขณะที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนกับนวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ในการจัดอันดับระดับโลกจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีเสรีภาพของสื่อมวลชนมากจะมีคะแนนความโปร่งใส (คือการปราศจากคอรัปชั่น) มาก และมีคะแนนด้านนวัตกรรมสูง จะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์มากต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศซึ่งสามารถได้มาจากเสรีภาพของสื่อมวลชน


เมื่อมีปัญหาการละเมิดของสื่อ ฟินแลนด์มีองค์กรควบคุมกันเองของสื่อที่มีอายุ 49 ปีแล้ว องค์กรนี้จะรับคำร้องเรียนและตอบสนองต่อคำร้องเรียนเหล่านั้นอย่างจริงจังโดยเข้าไปดูว่ามีการทำผิดข้อบังคับจริยธรรมหรือไม่


แนวทางการควบคุมกันเองของสื่อนี้ดีมาก มีการออกแนวปฏิบัติที่สื่อร่างกันขึ้นมาเองและยึดถืออย่างเคร่งครัด ซึ่งประชาชนก็เคารพในแนวปฏิบัตินี้ด้วย นักข่าวจึงจำเป็นต้องยึดแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด


(ส่วนบทบาทของประชาชน) มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง หากมีกรณีอะไรขึ้นมา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเสรีภาพสื่อ คนจะไปวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์และในทุกช่องทางของสื่อทันที