กระผมในฐานะเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความห่วงกังวล ต่อกรณีที่ รัฐบาล โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเชิญบรรณาธิการสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดนครราช

กระผมในฐานะเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ขอแสดงความห่วงกังวล  ต่อกรณีที่  รัฐบาล  โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ดำเนินการเชิญบรรณาธิการสื่อมวลชนทุกแขนง  เพื่อประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคมนี้นั้น

 

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจถูกมองได้ว่าเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเข้าข่ายเป็นการจำกัดทางเลือกในการใช้เสรีภาพตัดสินใจของสื่อมวลชน  ทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดหลักสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา 184 ที่บัญญัติว่า “สส. ส.ว.พึงระวัง แทรกแซง ขัดขวางการใช้สิทธิของสื่อ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม”

วิธีการที่เหมาะสม  และแสดงถึงความเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันนั้น  คือการหารือในลักษณะของการเสนอให้ความร่วมมือ  เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  ในขอบเขตที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  พร้องทั้งเอื้อต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อในการตัดสินใจทำข่าว  หรือนำเสนอข่าวดังกล่าวหรือไม่  มากกว่าการกำหนดบุคคล  หรือประเด็นให้สื่อไปทำข่าว  ซึ่งเป็นไปในทำนองการกำหนดวาระชี้นำต่อสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม

ขอยกตัวอย่างที่หลายองค์กรมีการปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานอยู่ เช่นสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ดำเนินการประสานสื่อมวลชนในการทำข่าวการรายงานผลการเลือกตั้ง   โดย กกต. จะไม่มายุ่งกับสื่อว่าจะต้องไปทำข่าว  กกต. คนใดใน กกต. ทั้งห้าคน  เพียงแค่อำนายความสะดวกในการแจ้งหมายข่าว  สถานที่  หรือยานพาหนะรวมทั้งการจัดสถานที่ให้กับสื่อมวลชนเท่านั้น

"การทำให้สื่อสนใจในกิจกรรมของรัฐมนตรีใด  อยู่ที่ศิลปะการบริหารจัดการให้เกิดสิ่งดึงดูดความสนใจของสาธารณะ  และขึ้นกับสาระสำคัญของกิจกรรมนั้น  ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับรัฐบาลใดก็ตาม  จนไม่เป็นการปฏิรูปการทำงานของราชการ  และการรายงานข่าวของสื่อมวลชน จนอาจเกิดปรากฏการณ์เพียงแค่รัฐมนตรีไปตัดริบบิ้น ปล่อยลูกโป่ง  ก็มากะเกณฑ์ให้สื่อมวลชนให้ไปทำข่าว"  เลขาธิการสมาคมนักข่าวกล่าว

จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพึงระมัดระวังการดำเนินการใดที่กระทบต่อเสรีภาพโดยชอบในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  และขอสนับสนุนความร่วมมือในการทำหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ


นายมงคล  บางประภา
เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย