การประกวดบทความเรื่อง “ สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร”

 

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดบทความเรื่อง “ สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร”
เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2553


เนื่องด้วยในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เป็นวาระที่ประเทศต่างๆ รัฐบาล ประชาชนและสื่อมวลชนจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  และเป็นวันที่ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ


เสรีภาพของสื่อมวลชนถือเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนและเป็นหลักประกันเสรีภาพอื่นๆ ด้วย เสรีภาพของสื่อมวลชนมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาล เพื่อเป็นหลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง  ดังนั้น ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกจึงจะออกมาย้ำเตือนรัฐบาลทุกประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่จะเคารพสิทธิในการแสดงออกของสื่อมวลชนตามระบอบประชาธิปไตย


ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อปลายปี 2491  บัญญัติเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ในข้อที่ 19 ว่า “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และแจกจ่ายข่าวสาร และความคิดเห็น ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน”
ในปี 2553 นี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ด้วยการจัดการประกวดบทความในหัวข้อเรื่อง “ สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร ”  ความยาวไม่เกิน  2 หน้ากระดาษเอ 4  ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร


หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

เป็นบทความเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อเรื่อง “ สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร ”  ความยาวไม่เกิน  2 หน้ากระดาษเอ 4  ไม่จำกัดเพศและอายุ   ส่งผลงานประกวดได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เลขที่ 538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-668-9422  หรือส่งทางโทรสาร 02-6687505  โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันอังคารที่  20  เมษายน  2553 เป็นวันสุดท้าย


หลักเกณฑ์การให้รางวัล

แบ่งออกเป็น 5 รางวัล  ประกอบด้วย รางวัลที่  1  ได้รับเงินรางวัลเงินสด  20,000 บาท  รางวัลที่  2  ได้รับเงินรางวัลเงินสด  10,000 บาท  รางวัลที่  3  เงินรางวัลเงินสด  5,000 บาท   และรางวัลชมเชย  จำนวน  2  รางวัลๆ  2,500 บาท   ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วย


กรณีไม่มีบทความใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจตัดสินให้มีเฉพาะรางวัลชมเชย หรืองดเว้นการให้รางวัลได้  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด


การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัล  จะจัดขึ้นในจันทร์ที่  3 พฤษภาคม  2553  ซึ่งตรงกับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน


ประกาศมา ณ วันที่  26  มีนาคม  2553