ข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอบคุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ที่แสดงความรับผิดชอบต่อกรณี ผู้ฟังการเสวนา นักข่าวเล่าให้ฟังแสดงมารยาทไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่นักข่าวและช่างภาพส่งข้อมูลให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เรื่องที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดยศูนย์ติดตามประชาธิปไตย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในงานเสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “นักข่าวเล่าให้ฟัง” จากราชดำเนินถึงราชประสงค์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมีความเห็นว่าคณะผู้จัดงานมิได้ดำเนินการเสวนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ว่าจะเป็นเวทีเสวนาทางวิชาการ กลับปล่อยให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโกรธ และเกลียดชังในตัววิทยากรซึ่งเป็นนักข่าวภาคสนาม และไม่ใช่คู่กรณีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง

จึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือแสดงความห่วงใยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นสถาบันที่มีเกียรติและมีความกลางทางวิชาการ เวทีเสวนาวิชาการถือเป็นเวทีของการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี จึงไม่ควรให้เกิดบรรยากาศการข่มขู่ คุกคามใดๆ โดยปราศจากการควบคุมที่เหมาะสม

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีหนังสือชี้แจงกรณีที่เกิดขี้น พร้อมกับขอโทษที่ผู้ดำเนินการเสวนา ไม่ได้ตั้งกติกามารยาทไว้ก่อน ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น  ทั้งนี้ทางคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอยืนยันว่าการจัดเสวนาครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อการลิดรอน คุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อแต่อย่างใด และขออภัยต่อวิทยากรนักข่าว และช่างภาพ หากทำให้รู้สึกอึดอัอ และถูกดูหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรี

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงขอขอบคุณทางคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่ชี้แจงพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขี้น ทางสมาคมฯ จะดำเนินการแจ้งเรื่องนี้ไปยังนักข่าวและช่างภาพที่ถูกเชิญเป็นวิทยากรต่อไป