โครงการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ปี ๒๕๕๔

 

โครงการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ปี ๒๕๕๔
ตรงกับวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔

ความเป็นมา
เนื่องจากในวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน   ในขณะเดียวกันจะมีการประกาศแถลงการณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงท่าทีและจุดยืนของสื่อมวลชนไทยด้วย  จึงถือว่าเป็นวันที่ผู้ที่ทำงานด้านสื่อจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ

ในทุกๆปี  วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกถือเป็นวันสำคัญของนักสื่อสารมวลชน  เพื่อเป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก   ในวันสำคัญนี้จึงถือว่าเป็นวาระที่ประเทศต่างๆ  รัฐบาล ประชาชน และสื่อมวลชนเองจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก   นับเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการพิจารณาและพัฒนาข้อคิด  ข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน

เสรีภาพของสื่อมวลชนเถือเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน   และเป็นหลักประกันเสรีภาพอื่นๆด้วย เสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใส  และธรรมาภิบาล   เพื่อเป็นหลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง   อีกทั้งยังเป็นสะพานที่นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและความรู้   สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ อันเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง และความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยืนนาน

วันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกจะได้มีการย้ำเตือนรัฐบาลทุกประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่จะเคารพสิทธิในการแสดงออกของสื่อมวลชน   แม้ว่าในปัจจุบันเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน   ยังไม่เป็นที่ยอมรับและเคารพในหลายประเทศ ทั้งๆ ที่เป็นตัวจักรสำคัญในขบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขบวนการตัดสินใจ พลเมืองจะตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้ถูกก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้สำคัญต่อศักดิ์ศรีของแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และประชาธิปไตยอีกด้วย

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเป็นโอกาสที่สื่อฯจะได้บอกกล่าวและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน และจะได้รับรู้ว่า มีสื่อมวลชนทั่วโลก ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยการเซ็นเซอร์ข่าวและงานเขียน สำนักพิมพ์ถูกปรับ ถูกขู่ ถูกปิดชั่วคราวหรือถาวร และผู้สื่อข่าว บรรณาธิการถูกทำร้าย ถูกคุมขังหรือถูกฆ่า

วัตถุประสงค์
๑.    เพื่อประกาศจุดยืนและอ่านแถลงการณ์ของสื่อมวลชนไทยเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
๒.    เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการทำหน้าที่
๓.    รณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

รูปแบบกิจกรรม
๑.    การออกแถลงการณ์เพื่อประกาศจุดยืนและท่าทีของสื่อมวลชนไทยในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
๒.    การจัดเสวนาทางวิชาการ
๓.    การจัดกิจกรรมคลิปวีดีโอความยาว ๑ – ๒ นาที  ในหัวข้อเรื่อง “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” หรือ “Freedom with Responsibility” ผลการตัดสินจะพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินและผลของการโหวตยอดนิยมมากที่สุดจาก facebook
๔.    การแข่งขันขบวนพาเหรดรณรงค์หัวข้อ “ เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ” จากสถาบันอุดมศึกษา  ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตร
๕.    การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  ณ ลานห้างสรรพสินค้าพารากอน โดยนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  นักจัดรายการวิทยุ  นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการและนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์   
๖.    จัดทำเสื้อยืดรณรงค์ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” หรือ “Freedom with Responsibility ” เพื่อรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวม  ๓,๐๐๐ ตัว   (นัดให้สื่อมวลชนทุกส่วน   โดยเฉพาะนักข่าวภาคสนาม  ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ได้สวมใส่เสื้อรณรงค์โดยพร้อมเพรียงในวันอังคารที่ ๓ พ.ค.๒๕๕๔)  
๗.    จัดทำเข็มกลัด “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” หรือ “Freedom with Responsibility  ”  จำนวน ๒,๐๐๐  อัน   เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป

งบประมาณ
สำหรับการจัดกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรดรณรงค์  คลิปวีดีโอ  เสื้อรณรงค์ และเข็มกลัด  วงเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท


วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สถานที่จัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้

๑.    ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือ พร้อมเสื้อและเข็มกลัดรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
๒.    การประกาศแถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  เวลา ๑๐.๐๐ น  ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ
๓.    การจัดเสวนาทางวิชาการ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ  เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น
๔.    การเดินรณณรงค์  พื้นที่โดยรอบ สยามเซ็นเตอร์  มาบุญครอง  เซ็นทรัลเวิลด์  และจัดกิจกรรมหลัก ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าพารากอน  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น  (แจกรางวัลประกวดคลิปและขบวนพาเหรดรณรงค์ )
๕.    ผู้ที่จะร่วมเดินรณรงค์ประกอบด้วย พิธีกรรายการทีวี   นักจัดรายการวิทยุ  ศิลปิน  นางสาวไทย นักหนังสือพิมพ์  อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ และนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

๑.    นักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อวิทยุ  โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  
๒.    สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
๓.    สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๔.    สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๕.    เครือข่ายองค์กรวิชาชีพด้านสื่อในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๖.    นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
๗.    นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
๘.    หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลสื่อ
๙.    ประชาชนทั่วไป


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
ณ ลานศูนย์การค้าสยามพารากอน
วันอังคาร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๑๕.๓๐๐ – ๑๖.๓๐ น


๑๔.๐๐ น    นัดพร้อมเพรียง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  สี่แยกปทุมวัน เพื่อชี้แจงและแบ่งกลุ่มใน การเดินรณรรงค์
๑๕.๐๐ น    แบ่งกลุ่มเดินรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดยกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้า ร่วมแข่งขันขบวนพาเหรดในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้  โดยกระจายออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ บริเวณมาบุญครอง  บริเวณสยามสแควร์  สยามเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ และหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน  (ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น)
๑๕.๓๐ น    จัดกิจกรรม ณ เวทีหน้าลานศูนย์การค้าสยามพารากอน  โดยพิธีกรและผู้ประกาศข่าว พุดรณรงค์  กิจกรรมร่วมสนุกกับประชาชน  แจกเสื้อและสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่างๆ
๑๖.๐๐ น    ขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ทุกกลุ่มมาพร้อมเพรียงกัน   ณ   เวทีหน้าลานศูนย์การค้าสยามพารากอน  ให้กลุ่มขบวนพาเหรดโชว์กิจกรรมการณรงค์ กลุ่มละ ๓ นาที  / ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน พูดถึงวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก / เปิดคลิปวิดีโอแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัล / มอบรางวัลคลิปวีดีโอที่ชนะการประกวดและขบวนพาเหรดรณรงค์ยอดเยี่ยม  / รวมพลังสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อบอกให้รู้ว่า วันที่ ๓ พฤษภาคม เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
๑๖.๓๐ น    เสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด


หมายเหตุ      ๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสวมเสื้อรณรงค์ที่มีข้อความว่าเสรีภาพบนความรับผิดชอบ  
๒. มีการแจกเข็มกลัดรณรงค์

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


กำหนดการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (Freedom with Responsibility)
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.    แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
โดย    นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี    นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์        นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๑๐.๑๕ น.    เสวนาเรื่อง “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ (Freedom with Responsibility)”

โดย    นายกิตติ สิงหาปัด        สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓  พิธีกรรายการข่าว ๓ มิติ
นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดำเนินรายการโดย
นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
๑๒.๐๐ น.    จบการเสวนา