การประกวดคลิปและขบวนรณรงค์-เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่องการประกวดคลิปและขบวนรณรงค์
หัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”
เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔เนื่องด้วยในวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เป็นวาระที่ประเทศต่างๆ รัฐบาล ประชาชนและสื่อมวลชนจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  และเป็นวันที่ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ

เสรีภาพของสื่อมวลชนถือเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนและเป็นหลักประกันเสรีภาพอื่นๆ ในขณะที่เสรีภาพของสื่อมวลชนมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาล และยังเป็นหลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง  ดังนั้น ในวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกจึงจะออกมาย้ำเตือนรัฐบาลทุกประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่จะเคารพสิทธิในการแสดงออกของสื่อมวลชนตามระบอบประชาธิปไตย

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อปลายปี ๒๔๙๑  บัญญัติเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ในข้อที่ ๑๙ ว่า “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และแจกจ่ายข่าวสาร และความคิดเห็น ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน”

ในปี ๒๕๕๔ นี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยจะมีการจัดการประกวดคลิปวิดีโอและขบวนรณรงค์หัวข้อ “เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ”  

๑. การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”              
๑.๑  ประเภทรางวัล
๑)  รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๒)  รางวัลดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๓)  รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

๑.๒ หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
๑)  ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดสร้างสรรค์ หัวข้อ “ เสรีภาพสื่อบน
ความรับผิดชอบ”  
๒) ความยาว ๑ – ๒ นาที  
๓) ไม่จำกัดเพศ อายุ สามารถส่งได้ทั้งแบบบุคคลหรือส่งเป็นกลุ่มบุคคล
๔) ส่งผลงานได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เลขที่ ๕๓๘ / ๑ ถนนสามเสน
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  หรืออีเมล์มาที่  reporter@inet.co.th  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  
๕)    ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นวัน
สุดท้าย  (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ หลังจากส่งผลงานแล้วให้โทรแจ้งยืนยันที่สมาคมนักข่าวฯ)
๖) สมาคมฯจะคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจากการโหวดผ่าน facebook “วันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก Worldpress freedom day”  ซึ่งจะเปิดให้เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.) และคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล
๗) การประกาศผลและการมอบรางวัล สมาคมฯ จะประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลและมีพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ  เวทีจัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  หน้าลานศูนย์การค้าสยามพารากอน  

๒. ขบวนรณรงค์หัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”
๒.๑  ประเภทรางวัล
๑)  รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๒)  รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล  รางวัลละ  ๕,ooo  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๒.๒ หลักเกณฑ์การประกวดขบวนรณรงค์
๑)  การจัดขบวนรณรงค์ต้องเน้นแนวความคิดสร้างสรรค์หัวข้อ“เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”  
๒)  ขบวนรณรงค์แต่ละขบวนต้องมีผู้เข้าร่วมทีมละ ๒๐ คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการ
สอนด้านนิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ คณะผู้จัดงานมีงบประมาณให้ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท (สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ )
๓) ต้องนำส่งแผนการจัดขบวนรณรงค์ และนำเสนอแผนต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา  ในวัน
เสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ส่วนกิจกรรมการรณรงค์จะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าลานศูนย์การค้าสยามพารากอน  และเดินรณรงค์ในพื้นที่โดยรอบได้แก่บริเวณหน้าห้างมาบุญครอง  บริเวณสยามสแควร์   สยามเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์   ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น
๔)  ผู้เข้าร่วมขบวนรณรงค์จะได้ใบประกาศเกียรติคุณทุกคน
๕) การประกาศผลและการมอบรางวัล สมาคมฯ จะประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลและมีพิธีมอบรางวัลในงานวันอังคารที่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีจัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  หน้าลานศูนย์การค้าสยามพารากอน  

ประกาศมา ณ วันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๔
www.tja.or.th