สวนดุสิตโพล-วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พ.ค.ของทุกปี โดยในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย และมีการจัดเสวนาเรื่อง “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” โดยเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อมวลชนมาร่วมเสวนาเพื่อแสดงถึงท่าที่และจุดยืนของสื่อมวลชนไทย  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่มีต่อ เสรีภาพของสื่อมวลชนไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,378 คน  ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2554  สรุปผลได้ดังนี้

1.ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับ “สื่อมวลชนไทย” ณ วันนี้
สื่อโทรทัศน์
อันดับ 1    มีการนำเสนอข่าวที่กระชับ รวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์    41.78%
อันดับ 2    เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิงที่หลากหลาย    38.22%
อันดับ 3    บางครั้งมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว /ขาดความเคารพในสิทธิของผู้อื่น    20.00%

สื่อวิทยุ
อันดับ 1    มีการนำเสนอข่าวที่กระชับ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์    48.43%
อันดับ 2    มีข้อจำกัดในการนำเสนอ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจกว่านี้    28.90%
อันดับ 3    การรายงานข่าว การเข้าถึงข้อมูลต่างๆยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง    22.67%

สื่อหนังสือพิมพ์
อันดับ 1    เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระความรู้ นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและมีความหลากหลาย    56.57%
อันดับ 2    การนำเสนอข่าวบางครั้งไม่ครบถ้วน คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง    27.42%
อันดับ 3    มีการนำเสนอข่าวที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ /มีทั้งกรอบเช้าและกรอบบ่าย    16.01%

สื่ออินเทอร์เน็ต /ออนไลน์
อันดับ 1    มีเสรีภาพในการนำเสนอมากเกินไปทำให้บางครั้งมีการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม /ควบคุมยาก    41.96%
อันดับ 2    การนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทันเหตุการณ์    40.24%
อันดับ 3    เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลหรืออ่านข่าวย้อนหลัง    17.80%

2. ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับการนำเสนอข่าวของ “สื่อมวลชนไทย” ณ วันนี้
    ข่าวการเมือง (ภาพข่าว)
อันดับ 1    เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาข่าวได้มากขึ้น    48.27%
อันดับ 2    การนำเสนอภาพข่าวบางครั้งทำให้เกิดความสับสน ตีความหมายแตกต่างกัน    29.31%
อันดับ 3    ภาพที่นำเสนอมาจากเรื่องจริง ไม่ตัดต่อ    22.42%

    ข่าวการเมือง (เนื้อหาข่าว)
อันดับ 1    ควรนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ตีแผ่ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน    36.24%
อันดับ 2    ควรมีการวิเคราะห์ เจาะลึกและนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง    32.68%
อันดับ 3    ก่อนนำเสนอข่าวควรมีการกลั่นกรองเนื้อหา ข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวหลายๆที่    31.08%


    ข่าวสังคม เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม เป็นต้น  (ภาพข่าว)
อันดับ 1    การนำเสนอภาพข่าวที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม    52.60%
อันดับ 2    ภาพที่นำเสนอส่วนใหญ่เป็นภาพข่าวที่รุนแรง ไม่เหมาะสม    35.41%
อันดับ 3    ต้องเป็นภาพที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สอดคล้องกับเนื้อหาข่าวที่นำเสนอ    11.99%

    ข่าวสังคม เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม เป็นต้น  (เนื้อหาข่าว)
อันดับ 1    ควรนำเสนอข่าวที่เป็นจริง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน    58.63%
อันดับ 2    มีรายละเอียด ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและนำเสนออย่างต่อเนื่อง    21.98%
อันดับ 3    บางครั้งมีการนำเสนอเนื้อหาข่าวที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อหาที่รุนแรงเกินไป นำเสนอแต่ด้านลบ    19.39%


3. ประชาชนคิดว่า “สื่อมวลชน” ณ วันนี้ มีเสรีภาพมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1    มีเสรีภาพพอสมควร    42.51%
เพราะ  สามารถนำเสนอข่าวได้ทุกเรื่อง ทุกแง่มุม การทำงานได้อย่างอิสระมากขึ้น แต่บางครั้งก็ยังถูกแทรกแซง ฯลฯ
อันดับ 2    มีเสรีภาพมากเกินไป    29.97%
เพราะ  การนำเสนอข่าวบางครั้งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ตกเป็นข่าวมากเกินไป ,การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว ฯลฯ
อันดับ 3    มีเสรีภาพน้อยเกินไป    17.36%
เพราะ  การนำเสนอข่าวได้เพียงบางส่วน มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการนำเสนอข่าวของสื่อ ฯลฯ
อันดับ 4    ไม่มีเสรีภาพ    10.16%
เพราะ  ถูกควบคุมจากผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง ไม่กล้าตีแผ่ความจริงหรือนำเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่ ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าความรับผิดชอบ ของ “สื่อมวลชนไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1    ยังมีความรับผิดชอบน้อย เพราะบางครั้งยังมีการนำเสนอข่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง    46.25%
อันดับ 2    มีความรับผิดชอบดี โดยเฉพาะในเวลาที่ประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤต สื่อเข้ามามีบทบาทอย่างมาก    40.13%
อันดับ 3    มีความรับผิดชอบพอสมควร เมื่อมีการนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะมีการขอโทษและชี้แจง    13.62%

5. ประชาชนคิดอย่างไร? กับคำว่า เสรีภาพบนความรับผิดชอบ ของ “สื่อมวลชน”
อันดับ 1    สามารถนำเสนอข่าวอย่างอิสระแต่จะต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อน    55.96%
อันดับ 2    สื่อมวลชนควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการทำข่าว รับผิดชอบข่าวที่นำเสนอออกไป    24.27%
อันดับ 3    ทางสมาคมนักข่าวควรมีการควบคุม ดูแลการนำเสนอข่าวของสื่อแขนงต่างๆอย่างทั่วถึง    19.77%

6. “จุดเด่น” ของ “สื่อมวลชนไทย” ณ วันนี้  คือ
อันดับ 1    การนำเสนอข่าวได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์    52.78%
อันดับ 2    เป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบเรื่องต่างๆของสังคมอย่างใกล้ชิดทั้งด้านดีและไม่ดี    35.14%
อันดับ 3    การนำเสนอข่าวพร้อมวิเคราะห์ เจาะลึกหาคำตอบหรือทางออกให้กับสังคม    12.08%

7. “จุดที่ควรปรับปรุง” ของ “สื่อมวลชนไทย” ณ วันนี้  คือ
อันดับ 1    ควรนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ตรงไปตรงมา เที่ยงตรง น่าเชื่อถือและครอบคลุมทุกแง่มุม    60.25%
อันดับ 2    ควรทำตามจรรยาบรรณในการเขียนและนำเสนอข่าว    20.47%
อันดับ 3    ควรเคารพในสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่สร้างความเดือดร้อน    19.28%

8. “ความคาดหวัง” ของประชาชนต่อ “สื่อมวลชนไทย” ณ วันนี้  คือ
อันดับ 1    การนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง /มีจรรยาบรรณของนักข่าว    51.32%
อันดับ 2    มีอิสระในการทำงาน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมือง    22.18%
อันดับ 3    ต้องซื่อสัตย์ ไม่หาประโยชน์จากหน้าที่การงาน      9.27%
อันดับ 4    การนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นจากประชาชน      8.94%
อันดับ 5    การทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนให้ดีที่สุด เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน      8.29%


สวนดุสิตโพล