การประกวดบทความ และภาพถ่าย เรื่อง “เสรีภาพสื่อบนความท้าทาย ใหม่”

 

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดบทความ และภาพถ่าย เรื่อง “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่”

 

เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2555

เนื่องด้วยในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เป็นวาระที่ประเทศต่างๆ รัฐบาล ประชาชนและสื่อมวลชนจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ มวลชน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของ สื่อมวลชน  และเป็นวันที่ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ

เสรีภาพของสื่อมวลชนถือเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนและเป็นหลักประกัน เสรีภาพอื่นๆ ด้วย เสรีภาพของสื่อมวลชนมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาล เพื่อเป็นหลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง  ดังนั้น ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกจึงจะออกมาย้ำเตือน รัฐบาลทุกประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่จะ เคารพสิทธิในการแสดงออกของสื่อมวลชนตามระบอบประชาธิปไตย

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อปลายปี 2491  บัญญัติเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ในข้อที่ 19 ว่า  “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และแจกจ่ายข่าวสาร และความคิดเห็น ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน”

ในปี 2555 นี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ด้วยการจัดการประกวดบทความและประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่ : New challenges for Press Freedom”

 

หลักเกณฑ์การส่งผล งานเข้าประกวด

1. บทความ ต้องเป็นบทความเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่ : New challenge for Press Freedom” ความยาวไม่เกิน  2 หน้ากระดาษเอ 4  ขนาดตัวอักษร 16 Point  ไม่จำกัดเพศและอายุ

2. ภาพถ่าย ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเอง ตกแต่งไม่เกินจริง และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพพร้อมเขียนคำบรรยายมาด้วย  ไม่จำกัดเพศและอายุ   และไม่จำกัดจำนวนภาพ

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้สนใจเป็นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ เพศ อายุ สามารถส่งบทความและภาพถ่ายเข้าประกวด  ได้ที่ Email: reporter@inet.co.th โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันศุกร์ที่  20  เมษายน  2555 เป็นวันสุดท้าย โดยสมาคมฯจะมีข้อความตอบรับทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

 

รางวัลและหลักเกณฑ์การให้.รางวัล

การประกวดบทความและภาพถ่าย แบ่งรางวัลออกเป็นประเภทละ  3 รางวัล  ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาท  รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ  5,000 บาท  ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทยด้วย

กรณีไม่มีบทความหรือภาพถ่ายใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจตัดสินให้มีเฉพาะรางวัลชมเชย หรืองดเว้นการให้รางวัลได้  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

การประกาศผลการ ตัดสินและการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  3 พฤษภาคม  2555  ซึ่งตรงกับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

 

รายนามคณะกรรมการตัดสินภาพ

๑. นายเสด็จ บุนนาค                  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

๒. นายเชษฐ สุขสมเกษม กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

๓. นายอภิชาติ  วีระวงศ์             ช่างภาพมืออาชีพ สำนักข่าวเอพี

๔. นางสาวอัญมณี สีชาด            ช่างภาพอิสระมืออาชีพ

๕. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลบทความ

๑. นายสฤษฎ์เดช  มฤคทัต          บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

๒. นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ        สื่อมวลชนอิสระ

๓. ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๔. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์     เลขาธิการ สมาคมฯ

๕. นายนฤตย์ เสกธีระ                 บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ประกาศมา ณ วันที่  16  มีนาคม  2555

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย