ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมการอบรม และวิทยากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2555

นายเสด็จ บุญนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมการอบรม และวิทยากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ "การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2555 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 29 คน จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

(ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด)

 

 

ที่ สขนท.  นว. ๓๒๒/๑๓ /๒๕๕๕

๓๑  กรกฎาคม    ๒๕๕๕

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง

เรียน    หัวหน้ากองบรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”

๒. ใบลงทะเบียน

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง  ๒.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนปฏิบัติงานข่าวในสถานการณ์ที่คาดว่าอาจเกิดความรุนแรง ๓.การปฏิบัติตัวในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง ๔.เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ ๕.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวและช่างภาพเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อนักข่าวและช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: krongkan.a@gmail.com (ในบางหัวข้อการบรรยายและการอบรมจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีล่ามแปลตลอดการอบรม) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม -  น.ส.กรองกาญจน์ อาทรธรรมรัตน์  โทร  ๐๘๑-๗๕๕๗๒๓๓

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ INSI-International News Safety Institute
วันศุกร์ที่ ๒๔– วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

๐๗.๐๐ น.            ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ
๐๘.๓๐ น.           เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.              อาหารว่าง

๑๐.๐๐ น.            ผู้เข้าอบรมแนะนำตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ทีม INSI)

๑๑.๐๐ น. แนะนำหลักสูตรการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง

โดย คุณเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

แนะนำเนื้อหาการอบรมเบื้องต้น

-      การเตรียมตัวเมื่อต้องลงพื้นที่ทำข่าวในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

-      ทำข่าวอย่างไรเพื่อได้ภาพและประเด็นที่ดีท่ามกลางสถานการณ์รุนแรง

๑๒.๓๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.            การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง

๑๔.๔๕ น.           พักเบรก อาหารว่าง
๑๕.๐๐ น.           วิธีการรายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง

๑๖.๐๐ น.            การใช้ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง / การป้องกันไม่ให้การรายงายข่าวกลายเป็นชนวนของความรุนแรง

๑๗.๐๐ น.           การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ความกดดันรุนแรง

๑๘.๐๐ น.           อาหารเย็น

๑๙.๓๐ น.           เสวนาถอดบทเรียนการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ น.           ทบทวนการอบรมวันแรก

๐๙.๓๐ น.            เรียนรู้เรื่องอาวุธและปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ

๑๐.๓๐ น.            อาหารว่าง

๑๐.๓๐ น.            เรียนรู้เรื่องอาวุธและปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.           การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิต

-      การประเมินอาการ    สาเหตุของการบาดเจ็บ

-      การทำแผล ตามจุดต่างๆ / ห้ามเลือด / พันแผล

-      การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๑๕.๐๐ น.           อาหารว่าง    
๑๕.๑๕ น.          ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง

๑๘.๓๐ น.          จบการสัมมนาวันที่สอง

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ น.            ทบทวนการสัมมนาวันที่สอง

๐๙.๐๐ น.              ฝึกปฏิบัติเมื่อต้องรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง

๑๐.๓๐ น.             อาหารว่าง

๑๓.๑๕ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๑๕ น.          สรุปผลการอบรม พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร
๑๖.๐๐ น.            จบการสัมมนา เดินทางกลับ กทม.

-----------------------------------------------------------

ใบลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ INSI-International News Safety Institute
วันศุกร์ที่ ๒๔– วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว)  .................................... .ชื่อเล่น......................................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)… ... ........................ ........................ ........................ ..........................

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... .........

รหัสไปรษณีย์ …………....….โทรศัพท์………………….…โทรสาร.... .... .... .... .... ...

มือถือ.......... …………………..….Email: ……………………………………………………………………………………..

อายุ ……..……ปี     ปัจจุบันสังกัด  ....................................................................................................

การศึกษา  (  ) ปริญญาตรี คณะ………………………..…………….สาขาวิชา......................................................

สถาบันการศึกษา....................................................ปีที่จบ พ.ศ......................................................

(  )  ปริญญาโท คณะ.....................................................สาขาวิชา................................................

สถาบันการศึกษา...................................................ปีที่จบ พ.ศ......................................................

(  )  อื่นๆ................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน………........................................... …...ตำแหน่ง …........................อายุงาน...................... ปี

ลักษณะงาน

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ท่านมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” หรือไม่ ถ้ามีกรุณา

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม

 

ลงชื่อ…………………….... ………                                       ลงชื่อ……………………………..…

(.........................................................)                                          (............................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                          หัวหน้างานผู้รับรอง

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม -  น.ส.กรองกาญจน์ อาทรธรรมรัตน์  โทร  ๐๘๑-๗๕๕๗๒๓๓


ดาวโหลดจดหมายและใบสมัคร (doc)