สมาคมนักข่าวฯ ยื่นจดหมายถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน – ขอให้พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอให้พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

เรียน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มองค์การพิทักษ์สยามพยายามฝ่าด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนถนนราชดำเนินนอก บริเวณสะพานมัฆวาน เพื่อไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า จนเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมฝูงชนตามความทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ได้มีช่างภาพสื่อมวลชนอย่างน้อย ๓ ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังประทุษร้ายและจับกุมไปคุมขังไว้บนรถควบคุมผู้ต้องหา ขณะที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการขัดขวางและคุกคามการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนที่มีหน้าที่ต้องนำข่าวสารข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อประชาชนตามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  ตามที่มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติรับรองไว้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ และมีการปฏิบัติหน้าที่

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)                                        (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย           นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////